Príspevok na kúpu motorového vozidla

Podmienky:

 • príjem nepresahuje päťnásobok životného minima, t. j. 1090,30  €,

 • vozidlo nesmie byť staršie ako 5 rokov,

 • osoba s ŤZP bude využívať vozidlo najmenej dvakrát v týždni na prepravu do zamestnania, školského zariadenia, domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia alebo denného stacionára.

Výška príspevku: maximálne 6 638,79 € (manuálna prevodovka) a 8 298,48 € (automatická prevodovka)

Povinnosti:

 • predložiť doklad potvrdzujúci, že žiadateľ je zamestnaný alebo bude zamestnaný (pracovná zmluva), vykonáva inú zárobkovú činnosť, študuje alebo bol prijatý na štúdium alebo sa mu poskytuje či bude poskytovať starostlivosť v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení alebo dennom stacionári, kam bude aspoň dvakrát týždenne dochádzať,

 • predložiť doklad o cene osobného motorového vozidla (predfaktúru) alebo doklad o kúpe osobného motorového vozidla (faktúru) a doklady o príjme,

 • kúpiť vozidlo do troch mesiacov od poskytnutia príspevku.

Ďalšie výhody:

 • Zápis držiteľa motorového vozidla je oslobodený od poplatku.

 • Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá nemá vodičský preukaz, môže tiež požiadať o ďalší peňažný príspevok na absolvovanie vodičského výcviku (príspevok na výcvik používania pomôcky).

Vrátenie príspevku:

Osoba s ŤZP:

 • vozidlo predá alebo daruje,

 • nenastúpi do zamestnania alebo nezačne navštevovať školské zariadenie. Ak už do zamestnania alebo školy nastúpi, neskoršie prepustenie zo zamestnania alebo ukončenie školskej dochádzky nie je dôvodom na vrátenie príspevku,

 • nevyužíva vozidlo na svoju individuálnu prepravu.

V prípade havárie s totálnou škodou alebo v prípade odcudzenia vozidla sa príspevok nevracia.

Príspevok na výdavky súvisiace s hygienou

Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou možno žiadateľovi priznať vtedy, ak trpí ochorením uvedeným v prílohe č. 6 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Výška príspevku je pri všetkých ochoreniach rovnaká – 20,24 €, čo je 9,28 % životného minima jednej dospelej osoby.


I. Závažné ochorenia kože a kožných adnex (žliaz):

 1. dekubity a trofické defekty na ploche nad 5 % kožného krytu,
 2. jazvy po popálení, poleptaní a ožarovaní s potrebou pravidelného ošetrovania (preväzy na mokvajúce a hnisajúce rany s potrebou pravidelného ošetrovania pomocou mastí, pást, olejov, obkladov),
 3. rozsiahle ekzémy generalizovaného charakteru s potrebou pravidelného ošetrovania pomocou mastí, pást, olejov, obkladov,
 4. pľuzgierovité kožné ochorenia s generalizovaným postihnutím kože s potrebou pravidelného ošetrovania pomocou mastí, pást, olejov, obkladov,
 5. psoriasis vulgaris – generalizovaná forma s potrebou pravidelného ošetrovania pomocou mastí, pást, olejov, obkladov,
 6. ostatné kožné ochorenia vyžadujúce trvalé ošetrenie pomocou mastí, pást, olejov, obkladov (rozsiahle dermatózy, dermatomykózy, rohovatenie); kožné ochorenie musí mať generalizovaný charakter a postihuje plochu väčšiu ako 20 % povrchu kože,
 7. ochorenia so zvýšenou sekréciou potných žliaz (chloridy v pote viac ako 40 mmol/l, sodík viac ako 70 mmol/l).


II. Stavy s chronickou sekréciou z fistúl a stómií s potrebou častého ošetrovania (viac ako trikrát denne):

 1. osteomyelitída s trvalou sekréciou,
 2. chronické fistuly so sekréciou,
 3. tracheostómie, gastrostómie, nefrostómie, cystotómie, kolostómie,
 4. cystická fibróza s chronickými pľúcnymi prejavmi alebo gastrointestinálnymi prejavmi.


III. Ostatné postihnutia:

 1. stresová inkontinencia moču III. stupňa,
 2. úplná inkontinencia moču (podmienená organicky),
 3. úplná inkontinencia stolice.

Peňažné príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých

Peňažné príspevky (na rozdiel od preukazu) nemôže poberať úplne každá osoba s ŤZP, ale iba tá, ktorej príjem neprekročí hranicu určenú zákonom. Postupuje sa tak, že sa sčíta priemerný mesačný príjem ťažko zdravotne postihnutej osoby (čistý príjem, invalidný dôchodok, starobný dôchodok, príspevok na opatrovanie) za predchádzajúci rok s príjmom jej manžela/manželky a nezaopatreného dieťaťa, ktoré s ňou žije v domácnosti, a táto suma sa vydelí počtom osôb, ktorých príjmy sa sčítavali. Výsledok sa považuje za príjem osoby s ŤZP.

Príjem osoby s ŤZP sa porovná so životným minimom pre dospelého, čo je od 1.7. 2021 suma 218,06 € mesačne. Peňažné príspevky nie je možné priznať ťažko zdravotne postihnutej osobe, ktorej príjem presahuje päťnásobok životného minima, t.j. 1090,30 €. Príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov na pohonné hmoty, diétne stravovanie, hygienu a opotrebovanie šatstva, obuvi a zariadenia sa nepriznajú, ak príjem presahuje trojnásobok životného minima, t. j. 654,18 €.

Príklad: Pani Jana je ťažko zdravotne postihnutá. Jej jediným príjmom je invalidný dôchodok vo výške 350 €. Manžel pani Jany je zamestnaný, jeho priemerná mesačná mzda za minulý rok bola 670 € v čistom. Deti pani Jany sú dospelé a samostatné. Príjem pani Jany a jej manžela predstavuje spolu 1 020 € mesačne. Túto sumu vydelíme dvomi, keďže spoločne posudzujeme dve osoby – pani Janu a jej manžela. Výsledok je 510 €. Za príjem pani Jany sa považuje suma 510 €. Príjem 510 € vydelený sumou 218,06 € (suma životného minima) je 2,3. Príjem pani Jany nepresahuje trojnásobok životného minima a príspevok jej môže byť priznaný.

Príspevky sa tiež neposkytnú osobe, ktorej majetok má hodnotu vyššiu ako 39 833 € (do tejto sumy sa nezapočítava hodnota bytu alebo domu, v ktorej osoba s ŤZP býva).

Peňažné príspevky môže poberať iba ťažko zdravotne postihnutý, ktorý je na takúto pomoc odkázaný. Odkázanosť posudzuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v posudku, ktorý vypracúva po podaní žiadosti o niektorý z príspevkov.

Ak v dôsledku svojej choroby potrebuje človek pomoc inej osoby s vykonávaním niektorých úkonov, môže mu byť poskytnutý peňažný príspevok na osobnú asistenciu, alebo osoba, ktorá sa o neho stará, môže poberať príspevok na opatrovanie. Rozdiel medzi nimi je v tom, že osobný asistent má ťažko zdravotne postihnutému pomôcť začleniť sa do života – študovať, pracovať, cestovať, navštevovať kultúrne podujatia, zatiaľ čo úlohou opatrovateľa je starať sa o hygienu a sebaobsluhu ťažko zdravotne postihnutého a vykonávať v jeho domácnosti domáce práce. Príspevok na osobnú asistenciu poberá ťažko zdravotne postihnutý, ktorý potom vypláca asistenta. Príspevok na opatrovanie poberá sám opatrovateľ. Príspevky sa odlišujú aj postavením rodinného príslušníka. Člen rodiny ťažko zdravotne postihnutého môže byť jeho osobným asistentom iba v rozsahu štyri hodiny denne, vo zvyšnom čase asistenciu vykonáva iná osoba. Opatrovateľom, naopak, môže byť iba rodinný príslušník ťažko zdravotne postihnutého alebo osoba, ktorá s ním býva v jednej domácnosti.

Človek odkázaný na individuálnu prepravu môže požiadať o príspevok na kúpu motorového vozidla, príspevok na úpravu motorového vozidla, príspevok na prepravu a príspevok na pohonné hmoty (príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou motorového vozidla).

Ak je osoba s ŤZP podľa posudku odkázaná na pomôcku, môže jej byť poskytnutý príspevok na kúpu pomôcky, príspevok na výcvik používania pomôcky a príspevok na úpravu pomôcky. Pomôckou je vec alebo zariadenie, ktoré umožňuje ťažko zdravotne postihnutému vykonávať činnosti spojené so starostlivosťou o seba alebo o svoju domácnosť, ktoré by inak nemohol vykonávať, alebo by mu išli len veľmi ťažko. Ide pritom o iné veci, ako sú zdravotnícke pomôcky preplácané zdravotnou poisťovňou. Pomôckou je napríklad aj vybavenie domácnosti (práčka, umývačka riadu, mixér), predmety na uľahčenie úkonov sebaobsluhy (držiak kľúčov, otvárač dverí) a hygieny (prenosná vaňa, suché WC). Pomôcky, na ktoré môže zdravotne postihnutému prispieť štát, sú uvedené v opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (zoznam pomôcok na zmiernenie alebo prekonanie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia).

Človeku s ŤZP odkázanému na zdvíhacie zariadenie môže byť poskytnutý peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia.

Príspevok na úpravu bytu, príspevok na úpravu rodinného domu a príspevok na úpravu garáže slúži na to, aby sa byt, dom alebo garáž stali bezbariérovými. Aj človek s onkologickým ochorením môže byť odkázaný na takúto úpravu. Žiadateľ musí mať v byte alebo dome trvalý pobyt a ak ide o garáž, musí byť jej vlastníkom. Z príspevku sa môže zabezpečiť úprava existujúceho zariadenia bytu, domu, garáže, nie však vybudovanie nového objektu alebo zariadenia. Z príspevku je napríklad možné prestavať kúpeľňu na bezbariérovú (napríklad rozšírením dverí), ale nie vybudovať novú kúpeľňu. Príspevok sa neposkytne, ak osoba s ŤZP dokáže prekonať bariéry v týchto priestoroch za pomoci zdravotníckych pomôcok, ktoré prepláca zdravotná poisťovňa. S realizáciou úprav je možné začať až na základe právoplatného rozhodnutia úradu o priznaní peňažného príspevku. Právoplatné je také rozhodnutie, proti ktorému už nie je možné podať odvolanie, lebo uplynula 15-dňová lehota na podanie odvolania. Úrad teda spätne nepreplatí úpravy vykonané skôr.

Okrem pohonných hmôt možno kompenzovať aj zvýšené výdavky na diétne stravovanie, výdavky súvisiace s hygienou, opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, avšak iba v prípade, ak ťažko zdravotne postihnutý trpí chorobou uvedenou v zoznamoch, ktoré sú prílohou k zákonu o kompenzácii ťažkého zdravotného postihnutia.

Človek s ŤZP využívajúci psa so špeciálnym výcvikom (napríklad vodiaceho psa) môže poberať príspevok na jeho stravu a veterinárnu starostlivosť.

Prehľad výšky opakovaných príspevkov na kompenzáciu ŤZP

Príspevok % zo sumy ŽM Výška príspevku v €
na osobnú asistenciu - 4,82 / hodina
na prepravu 51,02 111,26 (maximálne)
na kompenzáciu zvýšených výdavkov
na diétne stravovanie
I. skupina 18,56 40,48
II. skupina 9,28 20,24
III. skupina 5,57 12,15
súvisiaci s hygienou, opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia 9,28 20,24
súvisiaci so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla (na pohonné hmoty) 16,7 36,42
súvisiaci so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom 22,27 48,57
na opatrovanie
Osoba v produktívnom veku:
a) opatruje 1 osobu s ŤZP - 508,44
b) opatruje 2 a viac osôb s ŤZP - 676,22
Osoba poberajúca dôchodok:
a) opatruje 1 osobu s ŤZP - 254,22
b) opatruje 2 a viac osôb s ŤZP - 338,11

ŽM – suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, od 1. 7. 2021 je to 218,06 € mesačne.

Príspevky sa poskytujú každý mesiac.

Príspevok na diétne stravovanie

Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie možno žiadateľovi priznať vtedy, ak trpí ochorením uvedeným v prílohe č. 5 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Týmito ochoreniami sú:

I. skupina – príspevok vo výške 40,48 € (18,56 % zo životného minima jednej dospelej osoby):

 1. fenylketonúria do 18. roku života, po 18. roku života sa posudzuje individuálne na základe neurologického a psychiatrického vyšetrenia,

 2. cystická fibróza s pankreatickou insuficienciou,

 3. nešpecifické zápalové ochorenie čreva – ulcerózna kolitída, Crohnova choroba v období sekundárnej malabsorpcie,

 4. celiakia v detskom veku a u dospelých, ktorých zdravotný stav si vyžaduje osobitné potravinové výrobky.


II. skupina – príspevok vo výške 20,24 € (9,28 % zo životného minima jednej dospelej osoby):

 1. diabetes mellitus 1. typu, diabetes mellitus 2. typu inzulidependentný s komplikáciami,

 2. odstránenie 2/3 alebo celého žalúdka s malnutríciou, poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy,

 3. syndróm krátkeho čreva so skrátením čreva o viac ako 100 cm s prejavmi malabsorpcie,

 4. chronické poškodenie pankreasu (zápal, nádor, úraz) so závažnou maldigesciou, poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy s prejavmi malabsorpcie,

 5. systémové ochorenia (systémový lupus erythematodes, Sjögrenov syndróm, reumatoidná artritída, Bechterevova choroba) spojené s poklesom hmotnosti tela o viac ako 10 % od normy,

 6. malígne ochorenia spojené s poruchou funkcie tráviaceho traktu a s poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy,

 7. skupina ďalších zriedkavých chorôb a porúch, ktoré sú spojené s príjmom potravy, s diagnostikovanou závažnou zmenou funkcie tráviaceho traktu alebo s poklesom hmotnosti tela o viac ako 15 % od normálnej hodnoty s prejavmi malabsorpcie.


III. skupina – príspevok vo výške 12,15 € (5,57 % zo životného minima jednej dospelej osoby):

 1. chronická insuficiencia obličiek, kde je hladina kreatinínu v sére vyššia ako 200 mmol/l,

 2. zúženie pažeráka s výraznou poruchou prehĺtania na benígnom alebo malígnom podklade.

Opatrovateľský príspevok

Opatrovateľský príspevok môže poberať človek, ktorý sa stará o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na opatrovanie.


Odkázanosť na opatrovanie

Odkázanosť na opatrovanie sa posudzuje tak, že sa zhodnotí, či osoba s ťažkým zdravotným postihnutím dokáže sama zvládnuť činnosti z oblasti stravovania a pitného režimu, vyprázdňovania močového mechúra a hrubého čreva, osobnej hygieny, celkového kúpeľa, obliekania, zmeny polohy, sedenia a státia, pohybu po schodoch, pohybu po rovine, orientácie v prostredí, dodržiavania liečebného režimu a či je potrebné na ňu pri týchto činnostiach dohliadať. Za jednotlivé oblasti sa prideľujú body, a to buď 10, čo znamená, že zdravotne postihnutý pomoc nepotrebuje, 5, ak pomoc potrebuje pri niektorých úkonoch, alebo 0, keď pomoc potrebuje pri všetkých svojich úkonoch. Podľa počtu bodov je osoba zaradená do jedného zo šiestich stupňov odkázanosti. Opatrovateľský príspevok možno priznať pri odkázanosti piateho a šiesteho stupňa. Pravidlá posudzovania odkázanosti na pomoc inej osoby nájdete tu.

Opatrovaný môže počas dňa navštevovať zariadenie dennej pobytovej sociálnej služby (napríklad denný stacionár) alebo školské zariadenie. Taktiež mu môže byť poskytovaná opatrovateľská služba od obce v rozsahu najviac osem hodín mesačne. Poberanie peňažného príspevku na opatrovanie je nezlučiteľné s poberaním príspevku na osobnú asistenciu a s poskytovaním týždennej alebo celoročnej pobytovej sociálnej služby. Nie je teda možné poberať opatrovateľský príspevok za opatrovanie človeka, ktorý žije v domove sociálnych služieb.


Opatrovateľ

Opatrovateľom môže byť iba rodinný príslušník ťažko zdravotne postihnutého, t. j. manžel, manželka, rodič, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra), zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra), svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec alebo osoba, ktorá s opatrovaným býva, t. j. má rovnakú adresu trvalého alebo prechodného pobytu. Opatrovateľ musí byť plnoletý, plne spôsobilý na právne úkony a fyzicky a psychicky spôsobilý vykonávať opatrovanie. Dôležitou podmienkou je, aby osoba s ŤZP súhlasila s tým, že ju bude opatrovať.

Opatrovateľ môže popri opatrovaní externe študovať alebo byť zamestnaný, jeho mesačný príjem však nesmie byť vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima. Štúdium alebo výkon zamestnania musí opatrovateľovi umožňovať vykonávať opatrovanie.


Výška opatrovateľského príspevku

Výška opatrovateľského príspevku sa líši podľa toho, či opatrovateľ opatruje jednu alebo viacero osôb s ŤZP, či tieto osoby navštevujú zariadenie dennej pobytovej služby, a závisí tiež od toho, či opatrovateľ poberá niektorý typ dôchodku. Konkrétnu výšku opatrovateľského príspevku nájdete v prehľade opakovaných príspevkov.

Pokiaľ opatrovateľ nepoberá dôchodok a opatrovaný má príjem vyšší ako 2-násobok životného minima, výška opatrovateľského príspevku sa zníži o sumu, o ktorú príjem opatrovaného túto hranicu prekračuje. Ak je opatrovaným nezaopatrené dieťa, peňažný príspevok na opatrovanie sa zníži o sumu, ktorou príjem opatrovaného prevyšuje trojnásobok sumy životného minima.

Opatrovateľský príspevok je však možné aj zvýšiť o 100 € mesačne, ak je opatrovaným nezaopatrené dieťa a opatrovateľ nemá nijaký iný príjem.

Peňažný príspevok na opatrovanie možno v zásade poskytnúť iba za dni, počas ktorých poberateľ príspevku reálne vykonával opatrovanie. Výnimkou je čerpanie tzv. odľahčovacej služby a situácia, keď si opatrovateľ – študent externého alebo kombinovaného štúdia – v čase svojej neprítomnosti z dôvodu štúdia zabezpečí opatrovanie inou osobou.

Výška peňažného príspevku na opatrovanie sa zníži pomernou časťou za dni, počas ktorých bol:

 • opatrovaný v škole v prírode, na pobyte za účelom sociálnej rehabilitácie alebo rekreačného pobytu, ak ho tam opatrovateľ nesprevádzal,

 • opatrovateľ hospitalizovaný v zdravotníckom zariadení alebo nevykonával osobne opatrovanie z iných vážnych dôvodov dlhšie ako 30 dní a nezabezpečil opatrovanie inou osobou alebo prostredníctvom sociálnej služby (napríklad opatrovateľskej služby poskytovanej obcou).

Opatrovateľský príspevok sa vypláca spätne za predošlý mesiac. Pokiaľ opatrovaný zomrie, príspevok sa poskytne za celý kalendárny mesiac, v ktorom zomrel, aj za nasledujúci mesiac.

Vo všetkých prípadoch však platí, že ak má opatrovaný príjem vyšší ako 2-násobok životného minima (436,12 €). Konkrétnu výšku opatrovateľského príspevku nájdete v prehľade opakovaných príspevkov.


Sociálne postavenie opatrovateľa

Poberateľ príspevku na opatrovanie je tzv. poistencom štátu, a teda štát za neho platí poistné na dôchodkové poistenie a zdravotné poistenie. Osoba, ktorej sa poskytuje príspevok na opatrovanie, je dôchodkovo poistená počas celého obdobia poberania opatrovateľského príspevku (pred 1. 1. 2017 to bolo 12 rokov). Opatrovateľ, ktorý je dôchodkovo poistený z iných dôvodov (napríklad zamestnanie, výkon samostatnej zárobkovej činnosti), opatrovateľ, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, a opatrovateľ, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, nie sú dôchodkovo poistení z titulu opatrovania.

Dôchodkové poistenie vzniká odo dňa prihlásenia sa na dôchodkové poistenie, a to formou podania prihlášky (Registračný list fyzickej osoby). Prihlásiť sa možno osobne v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého bydliska alebo poštou. Poberateľ príspevku na opatrovanie priloží k prihláške potvrdenie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní príspevku, ktoré nesmie byť staršie ako desať dní. Poistné na dôchodkové poistenie je odvádzané z polovice všeobecného vymeriavacieho základu (priemerná mzda v SR), čo ovplyvňuje výšku budúceho dôchodku.

Poberateľ príspevku na opatrovanie nie je nemocensky poistený, a teda nemá nárok na dávky nemocenského poistenia, ako sú nemocenské, materské a ošetrovné (samozrejme, za predpokladu, že nie je nemocensky poistený z iných dôvodov). Po skončení opatrovania nemá opatrovateľ nárok na podporu v nezamestnanosti. Peňažný príspevok za opatrovanie je príjem oslobodený od dane, ale započítava sa do vlastného príjmu manžela/manželky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane.


Kontrola výkonu opatrovania

Jednou z úloh úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je kontrolovať, či opatrovateľ nezanedbáva svoje povinnosti. Poverený zamestnanec úradu je oprávnený navštíviť opatrovaného v jeho domácnosti a osobne preveriť, ako sa o neho opatrovateľ stará. Taktiež môže od opatrovateľa požadovať rôzne informácie a vysvetlenia týkajúce sa opatrovania. Pokiaľ sa kontrolou zistia závažné nedostatky v kvalite a rozsahu pomoci, úrad môže rozhodnúť o odňatí peňažného príspevku na opatrovanie a zastavení jeho výplaty. Po odstránení nedostatkov môže byť príspevok opätovne vyplácaný.

Opatrovateľ má voči úradu aj oznamovaciu povinnosť, čo znamená, že mu musí do ôsmych dní oznámiť začatie poskytovania odľahčovacej služby, vykonávania zamestnania, pobytu v zdravotníckom zariadení a zvyšovanie kvalifikácie štúdiom.

Neoprávnene vyplatený opatrovateľský príspevok je opatrovateľ povinný úradu vrátiť. Povinnosť vrátiť príspevok zaniká uplynutím desiatich rokov odo dňa, keď bol príspevok opatrovateľovi vyplatený.


Odľahčovacia služba

Odľahčovacia služba je jednou z foriem sociálnych služieb. Poskytuje sa človeku, ktorý opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Jej cieľom je umožniť opatrovateľovi oddýchnuť si od opatrovania – je to teda istá forma „dovolenky“. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni si nie je možné preniesť do ďalšieho roka. O poskytnutie odľahčovacej služby sa žiada na obecnom (mestskom) úrade, odkázanosť sa preukazuje posudkom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vypracovanom v konaní o priznanie opatrovateľského príspevku. Počas poskytovania odľahčovacej služby je obec povinná poskytnúť osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálnu službu podľa jej výberu – buď opatrovanie v domácnosti, alebo v zariadení sociálnych služieb.

 

Príspevok na pohonné hmoty (na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou vozidla)

Príspevok môžu od 1.7.2018 poberať onkologickí pacienti, ktorým sa poskytuje onkologická liečba, v prípade hematoonkologických pacientov aj udržiavacia liečba, ako aj pacienti zaradení do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného programu. Títo ľudia navyše nebudú musieť preukazovať, že vozidlo využívajú na pracovné, vzdelávacie, rodinné aktivity alebo občianske aktivity, t.j. budú sa môcť prepravovať aj do zdravotníckeho zariadenia.

Okrem nich budú môcť príspevok poberať aj osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na individuálnu prepravu, avšak iba na pracovné, vzdelávacie, rodinné aktivity alebo občianske aktivity.

Za odkázanú na individuálnu prepravu môže byť uznaná iba osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá nie je schopná využívať hromadnú dopravu výlučne z troch dôvodov:

 • ťažkej poruchy mobility,
 • duševnej poruchy s často sa opakujúcimi prejavmi agresivity, neovládateľného alebo nepredvídateľného správania,
 • ťažkej poruchy zvieračov.

Odkázanosť na individuálnu prepravu je podmienkou priznania príspevku na kúpu motorového vozidla, príspevku na úpravu motorového vozidla a príspevku na prepravu. Onkologickí pacienti, ktorí netrpia ťažkou poruchou mobility, duševnou poruchou alebo ťažkou poruchou zvieračov nebudú mať na tieto príspevky nárok, hoci budú mať parkovací preukaz a poberať príspevok na pohonné hmoty.

Podmienky:

 • Osoba s ŤZP môže, no nemusí byť vlastníkom vozidla.

 • Vlastník vozidla nesmie mať oprávnenie na vykonávanie prepravy (nemôže ísť napr. o vozidlo taxislužby).

 • Príjem ťažko zdravotne postihnutého nepresahuje trojnásobok životného minima, t. j. 654,18 €.


Výška príspevku: 36,42
(16,70 % zo sumy životného minima). Príspevok sa poskytuje každý mesiac v rovnakej výške, nákup pohonných hmôt sa nedokladuje.

Príspevok na prepravu

Podmienky:

 • Osoba s ŤZP nie je vlastníkom ani držiteľom osobného motorového vozidla.

 • Preprava je uskutočňovaná iným subjektom, ktorý má na to oprávnenie, napríklad taxislužbou.

 • Nejde o prepravu do zdravotníckeho zariadenia (tam by malo na to odkázanú osobu prepraviť vozidlo dopravnej zdravotnej služby), ale o prepravu kvôli pracovným, vzdelávacím, občianskym a rodinným aktivitám. Osoba s ŤZP v žiadosti o príspevok uvedie, že potrebuje napr. navštevovať bohoslužby, stretávať sa s rodinnými príslušníkmi a pod.

 • Príjem nepresahuje päťnásobok životného minima, t. j.  1090,30 €,

Výška príspevku sa určí podľa výdavkov na prepravu a podľa príjmu osoby s ŤZP:

Príjem osoby s ŤZP Príspevok na prepravu
do dvojnásobku životného minima 95 % z výdavkov
do trojnásobku životného minima 90 % z výdavkov
do štvornásobku životného minima 70 % z výdavkov
do päťnásobku životného minima 50 % z výdavkov

Maximálna výška príspevku je 111,26 mesačne (51,02 % životného minima).

Povinnosti: vydokladovať náklady na prepravu. Príspevok na prepravu sa vypláca na základe potvrdení o jednotlivých výdavkoch na prepravu. Tieto doklady poberateľ príspevku predloží úradu práce, sociálnych vecí a rodiny raz mesačne, najneskôr do 5 dní od začatia nového kalendárneho mesiaca. Úrad vyplatí príspevok najneskôr do 20 dní od predloženia dokladov.

Príspevok na úpravu vozidla

Podmienky:

 • Úprava vozidla umožní osobe s ŤZP viesť vozidlo alebo ho využívať na svoju prepravu. Môže ísť aj o vozidlo, na kúpu ktorého bol poskytnutý príspevok.

 • Ťažko zdravotne postihnutý je vlastníkom vozidla.

 • Vozidlo nesmie byť staršie ako päť rokov.

 • Príjem nepresahuje päťnásobok životného minima, t. j. 1090,30  €,

Výška príspevku sa určí podľa ceny úpravy a príjmu osoby s ŤZP:

Cena úpravy Výška príspevku – určité % z ceny úpravy
do 331,94 € 90 % pri príjme do trojnásobku životného minima
70 % pri príjme do štvornásobku životného minima
50 % pri príjme do päťnásobku životného minima
do 1 659,70 € 95 % pri príjme do dvojnásobku životného minima
85 % pri príjme do trojnásobku životného minima
75 % pri príjme do štvornásobku životného minima
65 % pri príjme do päťnásobku životného minima
nad 1 659,70 € 95 % pri príjme do dvojnásobku životného minima
90 % pri príjme do trojnásobku životného minima
80 % pri príjme do štvornásobku životného minima
70 % pri príjme do päťnásobku životného minima

Maximálna výška príspevku je 6 638,79 €.

Povinnosti: predložiť doklad o cene úpravy osobného motorového vozidla (predfaktúru) alebo doklad o cene vykonanej úpravy osobného motorového vozidla (faktúru) a doklady o príjme.

Príspevok na kompenzáciu výdavkov na opotrebovanie šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

Príspevok je možné priznať v prípade, ak žiadateľ trpí chronickým stavom uvedeným v prílohe č. 7 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia alebo ak kvôli svojmu zdravotnému postihnutiu používa pomôcku, ktorá je v tomto zozname uvedená. Výška príspevku je pri všetkých ochoreniach rovnaká – 20,24 €, čo je 9,28 % životného minima jednej dospelej osoby.


I. Zoznam chronických stavov, pri ktorých dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia v dôsledku ťažkých porúch mobility bez používania technicky náročných pomôcok:

 1. ťažké spastické obrny a chabé obrny dolných končatín,
 2. mozgové, mozočkové a miešne dysfunkcie podmieňujúce ťažké poruchy chôdze,
 3. stavy so stuhnutím kolenného kĺbu alebo bedrového kĺbu trvalého charakteru bez možnosti ovplyvnenia tohto stavu ďalšou liečbou,
 4. úplná slepota oboch očí,
 5. praktická slepota oboch očí.


II. Zoznam technicky náročných pomôcok, používaním ktorých dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia:

 1. elektrické vozíky,
 2. mechanické vozíky,
 3. kočíky,
 4. chodúľky,
 5. kraulery,
 6. ortézy z tuhých materiálov (dlahy, výstuže, pružiny):
  • ortézy krku, trupu, bedra a lumbálnej oblasti,
  • ortézy horných končatín okrem ortéz prstov a ruky, ktoré nemajú uchytenie na predlaktí,
  • ortézy dolných končatín okrem ortéz prstov a nohy, ktoré nemajú uchytenie na predkolení,
 7. protézy horných končatín okrem protéz prstov a ruky, ktoré nemajú uchytenie tuhou objímkou na predlaktí, a protézy dolných končatín okrem protéz chodidla, ktoré sú kompenzované výplňou a ortopedickou obuvou a nemajú uchytenie tuhou objímkou na predkolení.

Vybavovanie preukazu a príspevkov

Žiadosť o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, žiadosť o vyhotovenie parkovacieho preukazu a žiadosť o peňažný príspevok na kompenzáciu sa podáva na oddelení posudkových činností úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta bydliska. K žiadosti sa priloží vyplnené tlačivo lekársky nález. Lekársky nález vypĺňa ošetrujúci lekár, pri podaní žiadosti nesmie byť starší ako šesť mesiacov. Za jeho vystavenie sa neplatí žiaden poplatok. Pokiaľ človek žiada o vyhotovenie parkovacieho preukazu, o peňažný príspevok na kúpu či úpravu vozidla, prepravu alebo nákup pohonných hmôt, v lekárskom náleze by malo byť uvedené, ako konkrétne zdravotný stav ovplyvňuje schopnosť žiadateľa cestovať hromadnou dopravou, t. j. z akého dôvodu je odkázaný na individuálnu prepravu.

Konanie o žiadosti vo veciach ťažkého zdravotného postihnutia na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny má dve vzájomne prepojené časti – posudkovú časť a rozhodovaciu časť. Posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár pôsobiaci na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý bez prítomnosti žiadateľa preskúma lekárske nálezy doložené k žiadosti. Ak lekár dospeje k záveru, že žiadateľ je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, sociálny pracovník úradu potom za prítomnosti žiadateľa posúdi jeho celkovú sociálnu situáciu (rodinné pomery, osobnostné predpoklady a ďalšie faktory ovplyvňujúce integráciu do spoločnosti) a spíše posudkový záver, v ktorom navrhne jednotlivé formy kompenzácie. Na základe takéhoto posudku vydá úrad rozhodnutie. Celé konanie na úrade by nemalo trvať dlhšie ako 90 dní.

Proti každému rozhodnutiu úradu je možné podať odvolanie do 15 dní, odkedy bolo žiadateľovi rozhodnutie doručené. Odvolanie sa podáva na úrade, ktorý rozhodnutie vydal. O odvolaní rozhodne ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Rozhodnutie o odvolaní musí byť žiadateľovi doručené.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED