Miera funkčnej poruchy pri lymfómoch

Miera funkčnej poruchy pri non – Hodgkinových lymfómoch (NHL) :
NHL s ľahkými prejavmi 10 – 20 %
NHL so stredne ťažkými prejavmi počas liečby 60 – 80 %
NHL so stredne ťažkými prejavmi tri roky po ukončení liečby 40 %
NHL s ťažkými prejavmi (ťažká anémia, trombocytopénia a pod.) 90 – 100 %
Difúzny NHL u dospelých 90 – 100 %
Difúzny NHL u detí 100 %
Difúzny NHL pri remisii trvajúcej päť rokov 30 - 40 %

Miera funkčnej poruchy pri Hodgkinovom lymfóme:
Štádium I. – III. A (počas dlhodobej liečby až do jej ukončenia l) 60 %
Štádium III. B – IV do ukončenia liečby 70 – 80 %
Štádium III. B – IV v plnej remisii (po troch rokoch od plnej remisie) 50 %

Invalidita pri lymfóme

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri indolentných non-Hodgkinových lymfómoch (lymfogranulóm), primárne lokalizovaných NHL a Hodgkinovom lymfóme:
S ľahkými prejavmi, v remisii, s klinicky a laboratórne priaznivým nálezom, ľahké subjektívne ťažkosti 10 – 20 %
So stredne ťažkými prejavmi, v remisii, s klinicky a laboratórne stacionárnym nálezom, s podstatným znížením výkonnosti organizmu 45 – 50 %
S ťažkými klinickými a laboratórnymi prejavmi, rozsiahly, aktívny proces, v sústavnom liečení, s ťažkým vplyvom na celkový stav organizmu 70 – 80 %

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri malígnych lymfómoch:
Akútne stavy 70 – 80 %
V remisii, s dvojročnou stabilizáciou, so zníženou imunitou, s miernymi klinickými prejavmi a zníženou výkonnosťou organizmu 35 – 45 %
Pokročilé štádium s ťažkými klinickými a laboratórnymi prejavmi, s ťažkým vplyvom na celkový stav organizmu 80 %

Miera funkčnej poruchy pri chronickej lymfatickej leukémii (CLL) a chronickej myeloidnej leukémii (CML)

Miera funkčnej poruchy pri chronickej lymfatickej leukémii (CLL) a chronickej myeloidnej leukémii (CML):
CLL s ľahkými prejavmi 10 – 20 %
CLL so stredne ťažkými prejavmi počas liečby 60 – 80 %
CLL so stredne ťažkými prejavmi tri roky po ukončení liečby 40 %
CLL s ťažkými prejavmi (ťažká anémia, trombocytopénia a pod.) 90 – 100 %
CML v chronickej fáze v liečbe, bez prejavov na celkový stav 30 – 40 %
CML v chronickej fáze v liečbe, s prejavmi na celkový stav 50 – 60 %
CML v akcelerovanej alebo blastickej fáze 70 – 80 %

Invalidita pri chronickej leukémii

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri chronickej leukémii (lymfatickej, myeloidnej):
S miernymi prejavmi, v remisii, bez výraznejších ťažkostí, bez celkových symptómov, bez hematologickej liečby, bez známok progresie 10 – 20 %
So stredne ťažkými klinickými a laboratórnymi prejavmi s potrebou opakovanej hematologickej liečby, so zníženou výkonnosťou organizmu 30 – 50 %
Veľké zväčšenie sleziny, znížená imunita, výrazne znížená výkonnosť organizmu, v sústavnej hematologickej liečbe s opakovanými hospitalizáciami 60 – 70 %

Invalidita pri akútnej leukémii

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri akútnej leukémii (lymfatickej, myeloidnej):
Aktívne prejavy ochorenia 70 – 80 %
V štádiu remisie, po dvojročnej stabilizácii zdravotného stavu, pri stabilnom klinickom a laboratórnom náleze, so zníženou výkonnosťou organizmu 60 – 80 %

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch maternice

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch maternice:
Po odstránení tumoru krčka maternice alebo tela maternice v štádiu Ia, Ib (T1 NOMO) 40 - 50 %
Po odstránení tumoru v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby 80 – 90 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (do 5 rokov od stabilizácie) 50 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (po 5 rokoch od stabilizácie) 40 – 50 %
Neliečiteľné formy 90 – 100 %
Recidívy 70 – 80 %

Invalidita pri karcinóme maternice

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri zhubných nádoroch maternice:
Po odstránení nádoru tela alebo krčka maternice vo FIGO štádiu Ia a Ib (T1 NX M0) 30 – 40 %
Po odstránení nádoru vo FIGO štádiu II (T2 NX M0) 50 – 70 %
Po odstránení nádoru v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby 75 – 80 %
Neliečiteľné formy 90 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch) 30 – 50 %

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch bronchiálnych a pľúcnych

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch bronchiálnych a pľúcnych:
Počas chemoterapie, aktinoterapie, chirurgickej liečby 80 %
Neliečiteľné formy 100 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (do 5 rokov od stabilizácie) 50 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (po 5 rokoch od stabilizácie) s ľahkým obmedzením pľúcnych funkcií 40 %
Obmedzenie pľúcnej funkcie stredného až ťažkého stupňa 60 - 80 %
Recidívy 70 - 80 %

Invalidita pri karcinóme pľúc

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri nádoroch dýchacích ciest, pľúc a medzipľúcia (mediastina):
Po úplnom odstránení nádoru (ľubovoľnou liečbou), bez obmedzenia pľúcnych funkcií 10 – 15 %
Po úplnom odstránení nádoru, s obmedzením pľúcnych funkcií ľahkého stupňa 20 – 30 %
Po úplnom odstránení nádoru, s obmedzením pľúcnych funkcií stredne ťažkého stupňa 35 – 50 %
Po úplnom odstránení nádoru, s obmedzením pľúcnych funkcií ťažkého stupňa 55 – 80 %
Počas onkologickej liečby 70 - 80 %
Nevyliečiteľná choroba 90 %
© 2021 ALL RIGHTS RESERVED