Otázky a odpovede ohľadom COVID-19

01.04.2021

Chcem si podať žiadosť o príspevok pre ŤZP. Musím ísť na úrad osobne?

Nemusíte. Žiadosť o vyhotovenie preukazu osoby s ŤZP, žiadosť o vyhotovenie parkovacieho preukazu, žiadosť o peňažný príspevok na kompenzáciu ŤZP, aj akékoľvek iné podanie na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je možné zaslať prostredníctvom emailu (t.j. v elektronickej podobe bez zaručeného elektronického podpisu). Rovnako aj úrad sa na žiadateľa môže obracať emailom, do vlastných rúk sa doručujú iba rozhodnutia úradov, napr. rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku. Sociálna posudková činnosť sa prioritne vykonáva telefonicky alebo emailom, osobne iba v nevyhnutných prípadoch. Znamená to, že sociálny pracovník nemusí navštíviť žiadateľa v jeho domácom prostredí. Aj lekárska posudková činnosť sa vykonáva bez prítomnosti žiadateľa (bez osobného posúdenia zdravotného stavu). Právo fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrovať svoje potreby a návrhy na riešenie svojej sociálnej situácie zostáva aj naďalej zachované. Znamená to, že žiadateľ o kompenzáciu (alebo jej poberateľ), sa môže na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny obracať aj počas krízovej situácie. Počas krízovej situácie sa nevyžaduje ani overenie podpisu na vyhlásení o majetku žiadateľa o príspevok na kompenzáciu ŤZP.

 

Už dva mesiace čakám na rozhodnutie úradu. Je to normálne?

Počas trvania krízovej situácie nie sú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny viazané lehotami na vyhotovenie posudkov a rozhodnutí uvedenými v zákone – 45 dní na rozhodnutie o preukaze a 90 dní na rozhodnutie o príspevku na kompenzáciu. Rovnako ani poberateľ príspevku nemusí splniť svoje povinnosti v lehote stanovenej zákonom. Neplynie napr. lehota na kúpu pomôcky, kúpu motorového vozidla, či preukázanie splnenia určitej povinnosti, napr. začatie vykonávania zamestnania. Aj v prípade, ak úrad žiadateľa alebo poberateľa príspevku písomne vyzve, aby v určitej lehote doručil lekársku správu a žiadateľ ju z objektívnych dôvodov doručiť nemôže (napríklad nemôže absolvovať potrebné vyšetrenie), stačí, ak to úradu oznámi (telefonicky alebo emailom). Pokiaľ však požadovaný doklad má, mal by ho doručiť úradu v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia žiadosti. Rovnako aj úrad má pokračovať v konaniach, ak má k dispozícii všetky potrebné podklady pre svoje rozhodnutie.

 

Kedy a ako sa budú prehodnocovať výšky príspevkov?

Prehodnocovanie príjmu poberateľov opakovaných príspevkov, ku ktorému zvyčajne dochádza k 1. júlu kalendárneho roka, sa k 1. júlu 2020 nerealizovalo. Prehodnotenie sa vykoná v lehote 60 dní po skončení krízovej situácie. V súčasnosti sa opakované príspevky na kompenzáciu poskytujú aj naďalej na základe predchádzajúceho zisteného resp. prehodnoteného príjmu. V prípade, ak sa pri prehodnotení príjmu po skončení krízovej situácie zistí, že poberateľ nespĺňa podmienky pre poskytovanie peňažného príspevku, nebude ho musieť spätne vracať, príspevok mu bude odňatý až od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom uplynie lehota 60 dní na prehodnotenie príjmu.

 

Ako sa počas pandémie vykonávajú aktivačné práce?

Počas krízovej situácie sa nebude znižovať dávka v hmotnej núdzi v prípade, ak člen domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi nemôže vykonávať menšie služby pre obec alebo samosprávny kraj ani dobrovoľnícku činnosť z dôvodu nariadenej izolácie alebo karantény alebo z dôvodov prekážok na strane organizátora týchto služieb. Naopak, týmto osobám sa suma pomoci v hmotnej núdzi zvýši o ochranný príspevok vo výške 38,10 eur mesačne.

Aktivačný príspevok, ktorý sa poskytoval príjemcovi pomoci v hmotnej núdzi z dôvodu, že vykonáva závislú činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem minimálne vo výške minimálnej mzdy, sa bude vyplácať aj v prípade, ak osoba tento príjem počas krízovej situácie nedosahovala. Neplatí to však v prípade, ak zamestnávateľ skončil s príjemcom príspevku pracovnoprávny vzťah.

Príspevok na bývanie poskytovaný domácnostiam v hmotnej núdzi, ktoré bývajú v zariadení sociálnych služieb, sa bude vyplácať aj v prípade, že sociálna služba sa počas krízovej situácie neposkytuje. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby však nesmie byť rozviazaná.

 

Kto môže poberať pandemické ošetrovné?

Pandemické ošetrovné môžu poberať nemocensky poistení rodičia, ktorí počas krízovej situácie ošetrujú choré dieťa do dovŕšenia 16. roku veku, alebo sa starajú o dieťa do 11. rokov veku (v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18. rokov veku), ktorému bola nariadená karanténa alebo izolácia, alebo ak úrad verejného zdravotníctva rozhodol o uzatvorení školy, ktorú dieťa navštevuje. Pandemické ošetrovné je možné poberať aj v prípade, ak bola karanténa alebo izolácia nariadená osobe, ktorá sa o dieťa zvyčajne stará. Nárok na pandemické ošetrovné vzniká aj pri ošetrovaní iných príbuzných ako dieťaťa (vnuka, pravnuka, rodiča, starého rodiča, súrodenca, rodiča, rodiča manžela alebo manželky), ak je uzatvorené zariadenie sociálnych služieb, ktoré mu poskytuje služby ambulantnou alebo pobytovou formou. Pandemické ošetrovné je možné poberať počas celého trvania potreby starostlivosti. Zamestnávateľ je povinný uvoľniť z práce zamestnanca, ktorý sa takto stará o svojho blízkeho – ide o prekážku v práci na strane zamestnanca.

Popri tzv. pandemickom ošetrovnom súvisiacom so starostlivosťou o dieťa v čase prerušenia vyučovania kvôli pandémii je naďalej možné byť na “OČR” a poberať ošetrovné pri ošetrovaní chorého príbuzného v priamom rade (dieťaťa, rodiča, starého rodiča), aj pri ošetrovaní súrodenca, manžela, manželky a rodiča manžela alebo manželky.

Ošetrovaný musí podľa potvrdenia lekára takéto ošetrovanie nevyhnutne potrebovať, ošetrovné možno poberať po dobu 14 kalendárnych dní. Od 1. apríla 2021 je navyše možné poberať ošetrovné až po dobu 90 dní pri ošetrovaní blízkeho, ktorý bol prepustený z aspoň päť dní trvajúcej hospitalizácie v zdravotníckom zariadení a potrebuje osobnú starostlivosť v domácom prostredí alebo túto starostlivosť vyžaduje kvôli konečnému štádiu nevyliečiteľného ochorenia. Ošetrovanie počas tohto obdobia nemusí vykonávať jedna osoba – príbuzní sa môžu na OČR “prestriedať“.

 

Ako štát pomáha ľuďom, ktorí prišli kvôli pandémii o prácu?

Človek, ktorý počas pandémie stratil zamestnanie, môže predovšetkým poberať dávku v nezamestnanosti. Ak nemá nárok na dávku v nezamestnanosti, môže na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny požiadať o tzv. SOS dotáciu. Tá je určená pre ľudí, ktorí v čase krízovej situácie (od 12.03.2020) prestali vykonávať zárobkovú činnosť (závislú činnosť, osobnú asistenciu, prestali podnikať alebo vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť) a nemajú žiaden iný príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, ani nepoberajú inú pomoc od štátu. Výška dotácie je 300 EUR mesačne, v prípade, ak žiadateľ poberá dôchodok alebo pomoc v hmotnej núdzi, dotácia predstavuje rozdiel medzi sumou 300 EUR a výškou dôchodku alebo výškou pomoci v hmotnej núdzi. Dotácia sa v plnej výške vypláca aj v prípade, ak žiadateľ splnil podmienky na jej poskytnutie iba za 15 a viac kalendárnych dní daného mesiaca. Pri tejto dotácii úrad práce neskúma, či žiadateľ má nedoplatky na poistnom na zdravotné a sociálne poistenie, alebo záväzky voči daňovému a colnému úradu – podmienka neexistencie takýchto nedoplatkov sa “automaticky“ považuje za splnenú. Ďalšou formou pomoci je dotácia na podporu humanitárnej pomoci, ktorú môže poskytnúť Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ľuďom, ktorí sa ocitli v krízovej a mimoriadne nepriaznivej životnej situácii. Maximálna výška dotácie je 800 EUR. O dotáciu je možné žiadať aj opakovane, celkový súčet poskytnutých dotácií však nemôže presiahnuť 800 EUR ročne. Vzor žiadosti o dotáciu nájdete na stránke ministerstva práce www.employment.gov.sk v odkaze Ministerstvo/Poskytovanie dotácií.

Každá domácnosť, ktorá sa ocitne v nepriaznivej sociálnej situácii s nízkym príjmom alebo bez príjmu má navyše možnosť požiadať o poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska. Zmyslom pomoci vo forme dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k nej (ako sú ochranný príspevok, príspevok na bývanie, aktivačný príspevok a príspevok na nezaopatrené dieťa) je pomôcť rodinám zabezpečiť si základné životné podmienky. Podrobnostiam o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi nájdete na webovej stránke www.sopo.sk.

 

Má pacient nárok na kúpeľnú liečbu, resp. na určitú formu príspevku po prekonaní COVID-19, ak má respiračné následky resp. iné komorbidity?

Kúpeľná starostlivosť hradená zo zdravotného poistenia môže byť poskytnutá pacientovi z dôvodu ochorenia zaradeného do Indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť (príloha č. 5 zákona č. 577/2004 Z.z.). Aktuálne sú do tohto zoznamu zaradené aj stavy po prekonaní COVID-19, za predpokladu, že u pacienta pretrvávajú kardiovaskulárne, respiračné, neurologické alebo nervovo svalové ťažkosti, postihnutia pohybového aparátu, ťažká únava, kognitívne poruchy, stavy úzkosti a depresie. Dĺžka hradenej kúpeľnej starostlivosti je 21 dní (vo všetkých prípadoch). Kúpeľná starostlivosť nemôže byť poskytnutá pacientovi, ktorý nie je schopný sebaobsluhy.

Prehľad stavov, pri ktorých je uhrádzaná kúpeľná starostlivosť po prekonaní COVID-19:

Podmienky Lekár, ktorý vypisuje návrh na kúpeľnú starostlivosť
Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní kardiovaskulárnych ťažkostí, ktoré limitujú denné aktivity, prípadne orgánové poškodenie srdca, alebo ciev do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie. Kardiológ, internista, všeobecný lekár
Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní respiračných ťažkostí, ktoré limitujú denné aktivity, do 6 mesiacov od ukončenia liečby infekcie s ťažkým priebehom v nemocnici. Pneumoftizeológ, internista, všeobecný lekár
Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní respiračných ťažkostí do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie s ťažkým priebehom v nemocnici. Pneumoftizeológ, internista, všeobecný lekár
Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní neurologických alebo nervovo-svalových ťažkostí, ktoré výrazne limitujú bežné denné aktivity, do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie. Neurológ, reumatológ, všeobecný lekár
Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní postihnutia pohybového aparátu, ktoré výrazne limituje bežné denné aktivity, do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie. Ortopéd, všeobecný lekár
Stav po prekonaní COVID -19, pretrvávanie ťažkej únavy, kognitívnych porúch, prípadne stavov úzkosti a depresie, ktoré limitujú denné aktivity do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie. Psychiater, všeobecný lekár

Kúpeľnú starostlivosť z dôvodu stavov po prekonaní COVID-19 možno pacientovi zo zdravotného poistenia uhradiť iba raz.

 

Aké sú možnosti dohody pri ukončení pracovného pomeru v súvislosti s COVID-19?

Zákonník práce neupravuje osobitný spôsob skončenia pracovného pomeru vzťahujúci sa na COVID-19 ak pacient po prekonaní ochorenia nie je viac schopný vykonávať doterajšiu prácu, mal by zamestnávateľovi o tom predložiť lekársky posudok. Zamestnávateľ má následne zamestnanca preradiť na inú vhodnú prácu, a ak ju nemá, pracovný pomer sa ukončí dohodou alebo výpoveďou. Zamestnanec má v takomto prípade nárok na odstupné podľa dĺžky trvania pracovného pomeru. Pokiaľ ide o situáciu, že zamestnávateľ nemôže zamestnanca zamestnávať kvôli nutnosti uzatvoriť prevádzku, pracovný pomer musí byť ukončený štandardne, dohodou alebo výpoveďou pre nadbytočnosť zamestnanca alebo zrušenie zamestnávateľa. Zamestnanec má v takomto prípade nárok na odstupné. Zamestnávateľ nemôže so zamestnancom okamžite skončiť pracovný pomer (tzv. “hodinovou výpoveďou) z dôvodu obmedzení podnikania v súvislosti s mimoriadnou situáciou. Bližšie informácie o právach zamestnanca v kontexte COVID-19 nájdete na webovej stránke Národného inšpektorátu práce https://www.ip.gov.sk/koronavirus-skoncenie-pracovneho-pomeru/ .

 

 

 

 

 

 

 

 

Peňažné príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých

Podmienky používania

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED