Odstupné a odchodné

13.01.2017

Zamestnanec má nárok na odstupné, ak sa pracovný pomer skončí dohodou preto, že pre svoj zdravotný stav stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.

Výška odstupného závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru:

Trvanie pracovného pomeru Odstupné
Menej ako 2 roky 1 priemerný mesačný zárobok
2 roky až menej ako 5 rokov 2 priemerné mesačné zárobky
5 rokov až menej ako 10 rokov 3 priemerné mesačné zárobky
10 rokov až menej ako 20 rokov 4 priemerné mesačné zárobky
20 a viac rokov 5 priemerných mesačných zárobkov

Na odstupné má zamestnanec nárok aj v prípade, ak sa pracovný pomer skončí výpoveďou zo strany zamestnávateľa z dôvodu, že zamestnanec pre svoj zdravotný stav stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.

Výška odstupného závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru:

Trvanie pracovného pomeru Odstupné
2 roky až menej ako 5 rokov 1 priemerný mesačný zárobok
5 rokov až menej ako 10 rokov 2 priemerné mesačné zárobky
10 rokov až menej ako 20 rokov 3 priemerné mesačné zárobky
20 a viac rokov 4 priemerné mesačné zárobky

V prípade, ak zamestnanec z pracovného pomeru odchádza do plného invalidného dôchodku (pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %), má nárok na odchodné najmenej v sume jedného priemerného mesačného zárobku. Podmienkou je, aby si podal žiadosť o invalidný dôchodok ešte počas trvania pracovného pomeru, alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. Pracovný pomer trvá vždy až dovtedy, kým ho zamestnanec alebo zamestnávateľ neukončí, alebo kým neuplynie doba, na ktorú bol uzatvorený. Pracovný pomer trvá aj počas práceneschopnosti, okrem prípadu, ak bol uzatvorený na určitý čas, ktorý počas PN uplynul. V prípade, že zamestnanec počas práceneschopnosti požiada o invalidný dôchodok, ktorý mu bude priznaný, má nárok na odchodné od zamestnávateľa za predpokladu, že sa rozhodne pracovný pomer ukončiť. Súčasne má nárok na odstupné vo výške a za podmienok popísaných vyššie.

Ochranný príspevok

Aktivačný príspevok

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED