Ďalšie otázky

16.01.2017

Som onkologická pacientka a teraz mi priznali invalidný dôchodok. Problém je v tom, že som opatrovateľkou svojho syna a neviem, či môžem aj naďalej poberať opatrovateľský príspevok.

Zákon (447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia) nestanovuje, že invalidný človek nemôže byť opatrovateľom inej osoby. Stanovuje však, že opatrovateľ má byť fyzicky a psychicky schopný vykonávať opatrovanie. Schopnosť žiadateľa o opatrovateľský príspevok vykonávať opatrovanie posudzuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak ste opatrovanie bez problémov vykonávali doteraz (pričom ste ho už od dátumu vzniku invalidity reálne vykonávali ako invalidná), tak fakt, že Vám bol priznaný invalidný dôchodok, Vás z ďalšieho výkonu opatrovania nediskvalifikuje. Druhou vecou však je, že poberanie ID ovplyvní výšku opatrovateľského príspevku. Ak opatrovateľ poberá invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, peňažný príspevok na opatrovanie je 238,37 eur mesačne. (§ 40 ods. 10 zákona č. 447/2008 Z.z.).

Čo je to dôchodok z mladosti?

Ide o situáciu, keď sa človek stane invalidným v období, v ktorom je tzv. nezaopatreným dieťaťom alebo doktorandom v dennej forme štúdia. Nezaopatrené dieťa je podľa zákona o sociálnom poistení (definícia nezaopatreného dieťaťa je v tomto zákone iná ako napr. v zákone o pomoci v hmotnej núdzi) dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, po jej skončení je to dieťa najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie alebo ak nie je schopné sa pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu a stav, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť (tieto choroby a stavy sú uvedené v prílohe č. 2 zákona o sociálnom poistení).

Nezaopatrené nie je dieťa, ktoré už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a bol mu priznaný akademický titul a tiež dieťa poberajúce plný invalidný dôchodok (pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %).

V takomto prípade žiadateľ nemusí splniť podmienku potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia, resp. táto podmienka sa automaticky považuje za splnenú a trvanie poistenia sa neskúma. Bez ohľadu na to, kedy invalidita vznikla, invalidný dôchodok môže byť vyplácaný až po dovŕšení 18 rokov veku.

Zásady a pravidlá

Príspevok na diétne stravovanie

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED