Ako si vybaviť invalidný dôchodok

12.01.2017

Žiadosť o invalidný dôchodok sa podáva v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa. Ak sa žiadateľ prechodne zdržiava mimo trvalého bydliska a zo zdravotných dôvodov nie je schopný podať žiadosť v pobočke miesta trvalého pobytu, môže ju podať aj v pobočke miesta prechodného pobytu. Formulár žiadosti je veľmi komplikovaný, so žiadateľom ho spíše zamestnanec Sociálnej poisťovne. Vhodné je si v pobočke telefonicky alebo osobne zistiť, či sa na spísanie žiadosti netreba vopred objednať. Pri podaní žiadosti by mal mať žiadateľ všetky doklady, ktoré preukazujú, že bol dôchodkovo poistený potrebný počet rokov a že je invalidný.

Ide najmä o tieto doklady:

 • platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),

 • tlačivo „Prehliadka zisťovacia – kontrolná“ vyplnené a potvrdené ošetrujúcim lekárom,

 • doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom a podobne) alebo potvrdenie školy, odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené,

 • vojenská knižka alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,

 • rodné listy detí a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky. Ak bolo dieťa v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť o tom doklad,

 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu,

 • potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých bol žiadateľ evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov pred 1. januárom 2001 alebo poberal podporu v nezamestnanosti v období od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003,

 • doklad o zamestnaní, t. j. evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, evidenčný list dôchodkového poistenia alebo potvrdenie zamestnávateľa,

 • potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení,

 • potvrdenie zamestnávateľa o období poberania náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti,

 • doklad o vyplácaní dávky v hmotnej núdzi – v prípade, ak žiadateľ žiada o priznanie invalidného dôchodku spätne a bola mu vyplácaná dávka v hmotnej núdzi.

Ak žiadateľ doklady so sebou nemá, proces spísania žiadosti sa predĺži. Zamestnanec Sociálnej poisťovne dokončí žiadosť až vtedy, keď ich žiadateľ predloží. V deň spísania celej žiadosti spravidla prebehne aj posúdenie invalidity posudkovým lekárom, ktorý pôsobí v pobočke Sociálnej poisťovne. Ten žiadateľovi vysvetlí, za akých podmienok môže byť uznaný za invalidného, a požiada ho, aby popísal svoje osobné, rodinné, pracovné a sociálne pomery, svoj zdravotný stav a priebeh ochorenia. O priebehu posúdenia zdravotného stavu sa spisuje zápisnica, ktorá sa priloží k žiadosti o invalidný dôchodok a je súčasťou spisu. Od podania žiadosti má žiadateľ právo kedykoľvek nazrieť do svojho spisu, robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.

Pobočka spísanú žiadosť spolu s dokladmi postúpi ústrediu Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa je povinná o žiadosti rozhodnúť do 60 dní od jej podania, v obzvlášť zložitých prípadoch do 120 dní. Rozhodnutie o nároku na dôchodok a o jeho sume musí byť žiadateľovi doručené.

Invalidný dôchodok sa žiadateľovi vyplatí spätne za obdobie odo dňa vzniku invalidity. Ak však invalidita vznikla skôr, ako tri roky pred podaním žiadosti o invalidný dôchodok, ten sa mu doplatí iba za obdobie týchto troch rokov.

Podmienky používania

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED