Hľadanie práce

13.01.2017

Diskriminovať uchádzača o zamestnanie z dôvodu, že trpí nejakým ochorením, je v SR zakázané. Zamestnávateľ je povinný zaobchádzať s uchádzačmi o zamestnanie aj so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou antidiskriminačným zákonom (zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou). V súvislosti s prácou sa ochrana pred diskrimináciou vzťahuje na výber zamestnancov, výkon zamestnania vrátane odmeňovania, postupu v zamestnaní a prepúšťania, ako aj na prístup k vzdelávaniu a členstvu v odborových organizáciách.

Pokiaľ ide o výber zamestnancov, diskrimináciou nie je, ak zamestnávateľ stanoví, že určité zamestnanie môže vykonávať iba zdravotne spôsobilá osoba, keď to vyžaduje povaha tohto zamestnania. Zamestnávateľ môže (a musí) napríklad trvať na tom, aby osoba manipulujúca s potravinami netrpela infekčným ochorením alebo aby človek zaujímajúci sa o prácu hasiča bol fyzicky výkonný. Nemôže však svojvoľne rozhodnúť, že do zamestnania prijme iba zdravého človeka, ak danú prácu dokáže vykonávať aj osoba, ktorá zdravá nie je. Ak zdravotná spôsobilosť nie je podmienkou na výkon určitej práce, zamestnávateľ sa na pracovnom pohovore nesmie uchádzača dopytovať na jeho zdravotný stav a pri rozhodovaní sa, koho zamestná, nesmie brať kritérium zdravotného stavu do úvahy. Na druhej strane je však uchádzač o zamestnanie povinný informovať zamestnávateľa o skutočnostiach, ktoré bránia výkonu práce alebo ktoré by mohli zamestnávateľovi spôsobiť ujmu. Človek trpiaci určitým ochorením by mal preto vždy zvážiť, či danú prácu zvládne vykonávať. Osoba, ktorá sa domnieva, že voči nej nebola dodržaná zásada rovnakého zaobchádzania, má právo podať zamestnávateľovi sťažnosť, na ktorú je zamestnávateľ povinný odpovedať, a/alebo sa môže obrátiť na súd a domáhať sa nápravy súdnou cestou.

Ľuďom so zdravotným postihnutím majú pri hľadaní práce pomáhať aj agentúry podporovaného zamestnávania. Zoznam týchto agentúr je zverejnený na stránke ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (www.upsvar.sk).

Po nájdení novej práce je možné požiadať o príspevok na dochádzku za prácou. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ho poskytuje mesačne po dobu maximálne šiestich mesiacov človeku, ktorý bol aspoň tri mesiace evidovaný ako nezamestnaný a našiel si zamestnanie (avšak nie na dohodu). O príspevok je potrebné požiadať najneskôr do jedného mesiaca od nástupu do zamestnania. Jeho výška závisí od vzdialenosti medzi miestom bydliska a miestom výkonu práce podľa pracovnej zmluvy, maximálna výška je 200 € na mesiac. Podmienkou poskytovania príspevku je aj to, aby sa človek za prácou prepravoval do inej obce než je tá, v ktorej má prechodný alebo trvalý pobyt, a aby pri preprave využíval hromadnú dopravu. Konkrétne výdavky na prepravu sa po priznaní príspevku úradu nedokladujú.

Opatrovateľský príspevok

Peňažné príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED