Spôsobilosť na prácu

13.01.2017

Pri hmotnej núdzi sa ďalej posudzuje, či človek, ktorý žiada o pomoc v hmotnej núdzi, má možnosť si zabezpečiť alebo zvýšiť príjem prácou.

To, či je člen domácnosti schopný pracovať, sa neskúma, ak

  1. dosiahol dôchodkový vek,
  2. je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
  3. je nezaopatreným dieťaťom,
  4. je osamelým rodičom, ktorý sa celodenne osobne riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku,
  5. sa každý deň osobne riadne stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie,
  6. sa zúčastňuje resocializačných programov v resocializačnom stredisku pobytovou formou,
  7. si zvyšuje kvalifikáciu formou denného štúdia,
  8. má nepriaznivý zdravotný stav, čo znamená, že bol ošetrujúcim lekárom uznaný za dočasne práceneschopného na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní.

Pomoc v hmotnej núdzi od štátu teda nastupuje až vtedy, keď človek nemá nijakú možnosť pomôcť si sám.

Opatrovateľský príspevok

Domácnosť a životné minimum

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED