Odvolanie proti rozhodnutiu o invalidnom dôchodku

16.01.2017

Posudková lekárka v posudku uviedla, že moje ochorenie je v remisii. Moja ošetrujúca lekárka však vo svojich správach uvádza, že v remisii nie je. Je to dôvod na podanie odvolania?

Áno, určite. Posudkový lekár musí podľa zákona vychádzať z predložených lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie. Musí tiež zobrať do úvahy všetky predložené lekárske správy, a pokiaľ by dospel k iným záverom, než sú v nich uvedené, musí to riadne odôvodniť. Rovnako je preto dôvodom na podanie odvolania aj to, keď posudkový lekár nenavýši mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť kvôli ďalším ochoreniam, hoci sú tieto ochorenia preukázané lekárskymi správami.

Ochorenie mi bolo diagnostikované už v roku 2007, o dôchodok som však požiadala iba nedávno. Priznali mi ho od roku 2020. Mám podať odvolanie?

Dátum vzniku invalidity nemusí byť nutne zhodný s dátumom diagnostikovania určitého ochorenia. Invalidita vznikne vtedy, ak ochorenie dlhodobo spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %. Pokiaľ je ochorenie v miernom štádiu, nemusí byť spojené až s takýmto poklesom a nespôsobuje invaliditu. Keď sa stav zhorší a zvýši sa percentuálne „ohodnotenie“ poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, tak dátumom vzniku invalidity je deň, keď k takémuto poklesu došlo. Úspešnosť odvolania v tomto prípade závisí od toho, či viete lekárskymi správami z minulosti zdokladovať, že ochorenie bolo už skôr (teda pred dátumom uvedeným v rozhodnutí Sociálnej poisťovne) také vážne, že bolo podľa tabuľky spojené s poklesom schopnosti pracovať o viac ako 40 %. Samotný dôchodok možno priznať najviac tri roky spätne, a to aj v prípade, že by invalidita vznikla ešte skôr.

Opatrovateľský príspevok

Ochranný príspevok

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED