Príspevok na bývanie

13.01.2017

Príspevok na bývanie slúži na čiastočnú úhradu nákladov na bývanie v byte alebo dome, ktorého vlastníkom alebo nájomcom je niektorý z členov domácnosti, ale aj na úhradu nákladov na bývanie v niektorom zo zariadení sociálnych služieb (v zariadení podporovaného bývania, zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, útulku, domove na polceste, zariadení núdzového bývania alebo krízovom stredisku) a nákladov na bývanie v byte alebo dome, v ktorom člen domácnosti býva na základe práva doživotného užívania.

Výška príspevku je:

  1. 55,80 € mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom,
  2. 89,20 € mesačne, ak ide o domácnosť s viacerými členmi alebo o nájom bytu viacerými nájomcami.

Predpokladom poskytnutia príspevku je riadne uhrádzanie nákladov na bývanie, dane z nehnuteľnosti a v rodinnom dome aj poplatkov za komunálny odpad. Ak má vlastník alebo nájomca nedoplatky, príspevok môže poberať iba vtedy, ak predloží dohodu o splátkach a potvrdenie o plnení splátkového kalendára.

Výhody zamestnávania invalidných ľudí

Ako si vybaviť umiestnenie do zariadenia a…

© 2019 ALL RIGHTS RESERVED