Obdobie dôchodkového poistenia

12.01.2017

Získanie potrebného obdobia dôchodkového poistenia je druhou podmienkou vzniku nároku na invalidný dôchodok. Obdobie dôchodkového poistenia je čas, za ktorý bolo z príjmu osoby odvádzané poistné na dôchodkové poistenie, teda táto osoba bola zamestnaná, podnikala, bola inak zárobkovo činná alebo si platila dôchodkové poistenie dobrovoľne. Do potrebného obdobia dôchodkového poistenia sa započítava aj obdobie, počas ktorého za človeka platí poistné štát – a to počas trvania rodičovskej dovolenky, poberania opatrovateľského príspevku a príspevku na osobnú asistenciu.

Koľko rokov dôchodkového poistenia je potrebných, závisí od veku žiadateľa o invalidný dôchodok. Je to:

  • menej ako jeden rok, ak ide o osobu do 20 rokov,

  • najmenej jeden rok, ak ide o osobu vo veku nad 20 rokov do 24 rokov,

  • najmenej dva roky, ak ide o osobu vo veku nad 24 rokov do 28 rokov,

  • najmenej päť rokov, ak ide o osobu vo veku nad 28 rokov do 34 rokov,

  • najmenej osem rokov, ak ide o osobu vo veku nad 34 rokov do 40 rokov,

  • najmenej desať rokov, ak ide o osobu vo veku nad 40 rokov do 45 rokov,

  • najmenej pätnásť rokov, ak ide o osobu vo veku nad 45 rokov.

Rok dôchodkového poistenia je 365 dní. Znamená to, že ak bol žiadateľ napríklad v jednom kalendárnom roku poistený 20 dní a v druhom 345, tak tieto dva roky predstavujú jeden rok trvania dôchodkového poistenia. Získať určitý počet rokov dôchodkového poistenia nie je potrebné v prípade, ak invalidita vznikne v mladosti, v období do skončenia povinnej školskej dochádzky alebo v období, v ktorom je osoba nezaopatreným dieťaťom. Invalidný dôchodok je však možné priznať až od dovŕšenia 18 rokov veku.

Poistné na dôchodkové poistenie si je možné doplatiť aj spätne, avšak iba za obdobie, v ktorom mal dotyčný prerušené povinné dôchodkové poistenie, bol zaradený do evidencie nezamestnaných alebo sa po dovŕšení 16 rokov veku sústavne pripravoval na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole. Poistenie je možné si spätne doplatiť za obdobie od 1. 1. 2004, pri doplatení z dôvodu prerušenia povinného poistenia až za obdobie od 1. 1. 2005. Poistné sa dá doplatiť kedykoľvek. Žiadosť o dodatočné zaplatenie dôchodkového poistenia je potrebné zaslať poštou alebo priniesť osobne do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska. Tlačivo „Oznámenie o dodatočnom zaplatení poistného na dôchodkové poistenie“ nájdete tu. Pri spätnom doplatení si fyzická osoba sama určuje vymeriavací základ (konkrétnu sumu), z ktorého si doplatí poistné na dôchodkové poistenie.

Peňažné príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých

Úhrada za pobyt v domove sociálnych služieb a za…

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED