Príspevok na kúpu motorového vozidla

01.07.2019

Podmienky:

 • príjem nepresahuje päťnásobok životného minima,

 • vozidlo nesmie byť staršie ako 5 rokov,

 • osoba s ŤZP bude využívať vozidlo najmenej dvakrát v týždni na prepravu do zamestnania, školského zariadenia, domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia alebo denného stacionára.

Výška príspevku: maximálne 6 638,79 € (manuálna prevodovka) a 8 298,48 € (automatická prevodovka)

Povinnosti:

 • predložiť doklad potvrdzujúci, že žiadateľ je zamestnaný alebo bude zamestnaný (pracovná zmluva), vykonáva inú zárobkovú činnosť, študuje alebo bol prijatý na štúdium alebo sa mu poskytuje či bude poskytovať starostlivosť v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení alebo dennom stacionári, kam bude aspoň dvakrát týždenne dochádzať,

 • predložiť doklad o cene osobného motorového vozidla (predfaktúru) alebo doklad o kúpe osobného motorového vozidla (faktúru) a doklady o príjme,

 • kúpiť vozidlo do troch mesiacov od poskytnutia príspevku.

Ďalšie výhody:

 • Zápis držiteľa motorového vozidla je oslobodený od poplatku.

 • Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá nemá vodičský preukaz, môže tiež požiadať o ďalší peňažný príspevok na absolvovanie vodičského výcviku (príspevok na výcvik používania pomôcky).

Vrátenie príspevku:

Osoba s ŤZP:

 • vozidlo predá alebo daruje,

 • nenastúpi do zamestnania alebo nezačne navštevovať školské zariadenie. Ak už do zamestnania alebo školy nastúpi, neskoršie prepustenie zo zamestnania alebo ukončenie školskej dochádzky nie je dôvodom na vrátenie príspevku,

 • nevyužíva vozidlo na svoju individuálnu prepravu.

V prípade havárie s totálnou škodou alebo v prípade odcudzenia vozidla sa príspevok nevracia.

Príspevok na úpravu vozidla

Zásady a pravidlá

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED