Práceneschopnosť

16.01.2017

O niekoľko dní to bude rok, čo som PN. Ako dlho ešte môžem byť PN? Akým spôsobom mám požiadať o predĺženie PN?

Predovšetkým je potrebné rozlišovať medzi práceneschopnosťou (PN), ktorej dĺžka nie je zákonom nijako obmedzená, a poberaním nemocenského, ktoré je obmedzené na 52 týždňov (rok). PN teda môžete byť tak dlho, ako to Váš ošetrujúci lekár považuje za vhodné, ale iba rok môžete poberať nemocenské zo Sociálnej poisťovne. Po uplynutí roka nemocenské poberať nemôžete, hoci by ste boli stále PN. O predĺženie PN sa nijako osobitne nežiada, PN ste dovtedy, kým Váš ošetrujúci lekár (výlučne všeobecný alebo gynekológ) Vašu PN neukončí. O ukončení PN nerozhoduje posudkový lekár.

 

Končím PN a zároveň chcem zo zdravotných dôvodov požiadať zamestnávateľa o preradenie na inú prácu. Mám nastúpiť na pôvodné miesto, alebo mám čakať na rozhodnutie zamestnávateľa, ako to bude so mzdou?

Ak ste podľa lekárskeho posudku stratili spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, nemôžete nastúpiť na doterajšie miesto. Mali by ste zamestnávateľa požiadať o preradenie na inú prácu a túto žiadosť doložiť lekárskym posudkom ošetrujúceho lekára, z ktorého jednoznačne vyplýva, že nie ste spôsobilý vykonávať prácu dohodnutú v pracovnej zmluve. Ak Vás zamestnávateľ nepreradí na vhodnú prácu, ste oprávnený odmietnuť ďalší výkon práce. Odmietnutie výkonu práce bude v takomto prípade prekážkou v práci na strane zamestnávateľa, za čo Vám ako zamestnancovi patrí náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku.

Dávka v hmotnej núdzi

Úhrada za pobyt v domove sociálnych služieb a za…

© 2020 ALL RIGHTS RESERVED