Opatrovateľský príspevok

01.07.2019

Opatrovateľský príspevok môže poberať človek, ktorý sa stará o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na opatrovanie.


Odkázanosť na opatrovanie

Odkázanosť na opatrovanie sa posudzuje tak, že sa zhodnotí, či osoba s ťažkým zdravotným postihnutím dokáže sama zvládnuť činnosti z oblasti stravovania a pitného režimu, vyprázdňovania močového mechúra a hrubého čreva, osobnej hygieny, celkového kúpeľa, obliekania, zmeny polohy, sedenia a státia, pohybu po schodoch, pohybu po rovine, orientácie v prostredí, dodržiavania liečebného režimu a či je potrebné na ňu pri týchto činnostiach dohliadať. Za jednotlivé oblasti sa prideľujú body, a to buď 10, čo znamená, že zdravotne postihnutý pomoc nepotrebuje, 5, ak pomoc potrebuje pri niektorých úkonoch, alebo 0, keď pomoc potrebuje pri všetkých svojich úkonoch. Podľa počtu bodov je osoba zaradená do jedného zo šiestich stupňov odkázanosti. Opatrovateľský príspevok možno priznať pri odkázanosti piateho a šiesteho stupňa. Pravidlá posudzovania odkázanosti na pomoc inej osoby nájdete tu.

Opatrovaný môže počas dňa navštevovať zariadenie dennej pobytovej sociálnej služby (napríklad denný stacionár) alebo školské zariadenie. Taktiež mu môže byť poskytovaná opatrovateľská služba od obce v rozsahu najviac osem hodín mesačne. Poberanie peňažného príspevku na opatrovanie je nezlučiteľné s poberaním príspevku na osobnú asistenciu a s poskytovaním týždennej alebo celoročnej pobytovej sociálnej služby. Nie je teda možné poberať opatrovateľský príspevok za opatrovanie človeka, ktorý žije v domove sociálnych služieb.


Opatrovateľ

Opatrovateľom môže byť iba rodinný príslušník ťažko zdravotne postihnutého, t. j. manžel, manželka, rodič, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra), zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra), svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec alebo osoba, ktorá s opatrovaným býva, t. j. má rovnakú adresu trvalého alebo prechodného pobytu. Opatrovateľ musí byť plnoletý, plne spôsobilý na právne úkony a fyzicky a psychicky spôsobilý vykonávať opatrovanie. Dôležitou podmienkou je, aby osoba s ŤZP súhlasila s tým, že ju bude opatrovať.

Opatrovateľ môže popri opatrovaní externe študovať alebo byť zamestnaný, jeho mesačný príjem však nesmie byť vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima. Štúdium alebo výkon zamestnania musí opatrovateľovi umožňovať vykonávať opatrovanie.


Výška opatrovateľského príspevku

Výška opatrovateľského príspevku sa líši podľa toho, či opatrovateľ opatruje jednu alebo viacero osôb s ŤZP, či tieto osoby navštevujú zariadenie dennej pobytovej služby, a závisí tiež od toho, či opatrovateľ poberá niektorý typ dôchodku. Konkrétnu výšku opatrovateľského príspevku nájdete v prehľade opakovaných príspevkov.

Pokiaľ opatrovateľ nepoberá dôchodok a opatrovaný má príjem vyšší ako 2-násobok životného minima, výška opatrovateľského príspevku sa zníži o sumu, o ktorú príjem opatrovaného túto hranicu prekračuje. Ak je opatrovaným nezaopatrené dieťa, peňažný príspevok na opatrovanie sa zníži o sumu, ktorou príjem opatrovaného prevyšuje trojnásobok sumy životného minima.

Opatrovateľský príspevok je však možné aj zvýšiť o 100 € mesačne, ak je opatrovaným nezaopatrené dieťa a opatrovateľ nemá nijaký iný príjem.

Peňažný príspevok na opatrovanie možno v zásade poskytnúť iba za dni, počas ktorých poberateľ príspevku reálne vykonával opatrovanie. Výnimkou je čerpanie tzv. odľahčovacej služby a situácia, keď si opatrovateľ – študent externého alebo kombinovaného štúdia – v čase svojej neprítomnosti z dôvodu štúdia zabezpečí opatrovanie inou osobou.

Výška peňažného príspevku na opatrovanie sa zníži pomernou časťou za dni, počas ktorých bol:

  • opatrovaný v škole v prírode, na pobyte za účelom sociálnej rehabilitácie alebo rekreačného pobytu, ak ho tam opatrovateľ nesprevádzal,

  • opatrovateľ hospitalizovaný v zdravotníckom zariadení alebo nevykonával osobne opatrovanie z iných vážnych dôvodov dlhšie ako 30 dní a nezabezpečil opatrovanie inou osobou alebo prostredníctvom sociálnej služby (napríklad opatrovateľskej služby poskytovanej obcou).

Opatrovateľský príspevok sa vypláca spätne za predošlý mesiac. Pokiaľ opatrovaný zomrie, príspevok sa poskytne za celý kalendárny mesiac, v ktorom zomrel, aj za nasledujúci mesiac.


Sociálne postavenie opatrovateľa

Poberateľ príspevku na opatrovanie je tzv. poistencom štátu, a teda štát za neho platí poistné na dôchodkové poistenie a zdravotné poistenie. Osoba, ktorej sa poskytuje príspevok na opatrovanie, je dôchodkovo poistená počas celého obdobia poberania opatrovateľského príspevku (pred 1. 1. 2017 to bolo 12 rokov). Opatrovateľ, ktorý je dôchodkovo poistený z iných dôvodov (napríklad zamestnanie, výkon samostatnej zárobkovej činnosti), opatrovateľ, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, a opatrovateľ, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, nie sú dôchodkovo poistení z titulu opatrovania.

Dôchodkové poistenie vzniká odo dňa prihlásenia sa na dôchodkové poistenie, a to formou podania prihlášky (Registračný list fyzickej osoby). Prihlásiť sa možno osobne v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého bydliska alebo poštou. Poberateľ príspevku na opatrovanie priloží k prihláške potvrdenie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní príspevku, ktoré nesmie byť staršie ako desať dní. Poistné na dôchodkové poistenie je odvádzané z polovice všeobecného vymeriavacieho základu (priemerná mzda v SR), čo ovplyvňuje výšku budúceho dôchodku.

Poberateľ príspevku na opatrovanie nie je nemocensky poistený, a teda nemá nárok na dávky nemocenského poistenia, ako sú nemocenské, materské a ošetrovné (samozrejme, za predpokladu, že nie je nemocensky poistený z iných dôvodov). Po skončení opatrovania nemá opatrovateľ nárok na podporu v nezamestnanosti. Peňažný príspevok za opatrovanie je príjem oslobodený od dane, ale započítava sa do vlastného príjmu manžela/manželky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane.


Kontrola výkonu opatrovania

Jednou z úloh úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je kontrolovať, či opatrovateľ nezanedbáva svoje povinnosti. Poverený zamestnanec úradu je oprávnený navštíviť opatrovaného v jeho domácnosti a osobne preveriť, ako sa o neho opatrovateľ stará. Taktiež môže od opatrovateľa požadovať rôzne informácie a vysvetlenia týkajúce sa opatrovania. Pokiaľ sa kontrolou zistia závažné nedostatky v kvalite a rozsahu pomoci, úrad môže rozhodnúť o odňatí peňažného príspevku na opatrovanie a zastavení jeho výplaty. Po odstránení nedostatkov môže byť príspevok opätovne vyplácaný.

Opatrovateľ má voči úradu aj oznamovaciu povinnosť, čo znamená, že mu musí do ôsmych dní oznámiť začatie poskytovania odľahčovacej služby, vykonávania zamestnania, pobytu v zdravotníckom zariadení a zvyšovanie kvalifikácie štúdiom.

Neoprávnene vyplatený opatrovateľský príspevok je opatrovateľ povinný úradu vrátiť. Povinnosť vrátiť príspevok zaniká uplynutím desiatich rokov odo dňa, keď bol príspevok opatrovateľovi vyplatený.


Odľahčovacia služba

Odľahčovacia služba je jednou z foriem sociálnych služieb. Poskytuje sa človeku, ktorý opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Jej cieľom je umožniť opatrovateľovi oddýchnuť si od opatrovania – je to teda istá forma „dovolenky“. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni si nie je možné preniesť do ďalšieho roka. O poskytnutie odľahčovacej služby sa žiada na obecnom (mestskom) úrade, odkázanosť sa preukazuje posudkom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vypracovanom v konaní o priznanie opatrovateľského príspevku. Počas poskytovania odľahčovacej služby je obec povinná poskytnúť osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálnu službu podľa jej výberu – buď opatrovanie v domácnosti, alebo v zariadení sociálnych služieb.

Ochranný príspevok

Dávka v hmotnej núdzi

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED