Dávka v hmotnej núdzi

01.01.2020

Dávka v hmotnej núdzi je:

 1. 67,80 € mesačne, ak ide o jednotlivca,
 2. 129,00 € mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
 3. 117,80 € mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,
 4. 176,40 € mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
 5. 188,40 € mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
 6. 237,70 € mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.

Dávku v hmotnej núdzi už nedostane automaticky každý, kto je v núdzi. Od júla 2014 platí, že je nutné si ju „odpracovať“ – spravidla prácou pre obec a samosprávny kraj (tzv. menšie služby) alebo dobrovoľníckou činnosťou. Dávka sa znižuje o sumu 67,80 € za každého plnoletého člena domácnosti, ktorý nie je zamestnaný na aspoň 32 hodín mesačne alebo nevykonáva aspoň 32 hodín mesačne menšie služby či dobrovoľnícku činnosť.

Táto „povinnosť pracovať“ sa nevzťahuje na ľudí, ktorí z objektívnych dôvodov pracovať nemôžu alebo ktorým vykonávanie menších obecných služieb alebo dobrovoľníckej činnosti nebolo ponúknuté.

Dávka v hmotnej núdzi sa teda neznižuje, ak ide o člena domácnosti, ktorý:

 1. dosiahol dôchodkový vek,
 2. poberá predčasný starobný dôchodok,
 3. je invalidný (plne alebo čiastočne),
 4. je nezaopatreným dieťaťom,
 5. sa ako rodič celodenne osobne stará o dieťa do troch rokov veku alebo sa ako osamelý rodič stará o dieťa do šiestich rokov veku; v postavení rodičov sú aj osoby, ktorým bolo dieťa zverené rozhodnutím súdu,
 6. ktorým je tehotná žena od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom,
 7. sa každý deň osobne riadne stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie,
 8. sa zúčastňuje resocializačných programov v resocializačnom stredisku pobytovou formou alebo na pracovnej terapii,
 9. si zvyšuje kvalifikáciu formou denného štúdia,
 10. má nepriaznivý zdravotný stav, čo znamená, že bol ošetrujúcim lekárom uznaný za dočasne práceneschopného na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní,
 11. ktorému vznikol nárok na aktivačný príspevok, príspevok na vykonávanie absolventskej praxe alebo na príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,
 12. ktorému vykonávanie prác nebolo ponúknuté.

V prípade, že človek nespadá do jednej z týchto kategórii a ponúknu mu vykonávanie práce pre obec alebo VÚC, nemal by ju odmietnuť. Ak tak urobí, zníži sa mu vyplácaná suma pomoci v hmotnej núdzi.

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Úhrada za pobyt v domove sociálnych služieb a za…

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED