Starobný a predčasný starobný dôchodok

12.01.2017

Treťou podmienkou je, že žiadateľ ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Deň vzniku invalidity je dátum, od ktorého je preukázaný príslušný pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Invalidný dôchodok nemôže žiadateľ poberať v prípade, ak k dátumu vzniku invalidity bol v starobnom dôchodku alebo ak splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, teda bol dôchodkovo poistený aspoň 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. Dôchodkový vek sa od roku 2017 postupne zvyšuje, na rok 2018 bol stanovený na 62 rokov a 139 dní. Na stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk je kalkulačka na jeho výpočet.

O predčasný starobný dôchodok je možné požiadať najviac 24 mesiacov pred dovŕšením dôchodkového veku.

Dávka v hmotnej núdzi

Peňažné príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED