Parkovací preukaz

13.01.2017

Onkologickí pacienti počas liečby a hematonkologickí pacienti aj počas udržiavacej liečby majú od 1. 7. 2018 nárok na vyhotovenie parkovacieho preukazu. Po novom už onkologickí pacienti nebudú musieť dokazovať, že majú zníženú imunitu, ťažkosti pri chôdzi alebo iné problémy, pre ktoré je pre nich nevhodné cestovanie v hromadnej doprave. Postačí, ak lekárskymi správami doložia, že sa podrobujú onkologickej liečbe.

Úrad práce vyhotoví parkovací preukaz každej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo trpí ochorením uvedeným v novej prílohe č. 18 k zákonu.

V prílohe č. 18 sú uvedené tieto ochorenia:

Neurologické ochorenia: stavy po náhlych cievnych mozgových príhodách, mozgových ochoreniach, pri neurodegeneratívnych a degeneratívnych ochoreniach spojené so stredne ťažkými alebo ťažkými parézami, plégiami, stredne ťažkým alebo ťažkým vertigom, ťažké záchvatovité ochorenia s mnohopočetnými hybnými komplikáciami typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovoľných pohybov alebo s poruchami vedomia.

Ťažké poruchy pohyblivosti pri vrodených alebo získaných ochoreniach – svalových, metabolických, miešnych, mozgových, reumatických, zápalových, endokrinných.

Ortopedické ochorenia: anatomické straty končatín – dolné od predkolenia vyššie, horné od predlaktia vyššie, funkčné straty – strata opornej funkcie dolnej končatiny, postihnutie panvy sprevádzané ťažkými parézami končatín alebo závažnou instabilitou panvového prstenca, postihnutie chrbtice sprevádzané ťažkými parézami končatín, ťažké deformity chrbtice spojené s poruchou exkurzií hrudníka, stuhnutie jednotlivých úsekov chrbtice s koreňovým dráždením. Ťažké postihnutie váhonosných kĺbov s obmedzením hybnosti, disproporčné poruchy rastu sprevádzané závažnými deformitami končatín a hrudníka, nízka telesná výška do 120 cm.

Obmedzenie pohyblivosti stredne ťažkého až ťažkého stupňa už pri ľahkom zaťažení pri interných ochoreniach, zlyhávanie funkcie pľúc, srdca, obličiek, pečene.

Geneticky podmienené ochorenia s polymorfným postihnutím.

Ťažká porucha zvieračov, inkontinencia moču alebo stolice, stómie.

Duševné postihnutie s ťažkou poruchou sociálnych interakcií, s často sa opakujúcimi závažnými poruchami správania, orientácie, pri stredne ťažkých alebo ťažkých psychiatrických postihnutiach, stredne ťažkých alebo ťažkých mentálnych postihnutiach, vrátane pervazívnych vývinových porúch stredne ťažkého alebo ťažkého stupňa.

Onkologické ochorenie počas akútnej onkologickej liečby a pri hematoonkologickom ochorení aj počas udržiavacej liečby.

Praktická slepota, úplná slepota.

Strata sluchu podľa Fowlera viac ako 80 % obojstranne.


Vodič vozidla s parkovacím preukazom:

  • môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ŤZP,

  • nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia,

  • môže vchádzať aj tam, kde je vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel, a do pešej zóny, nesmie však pri tom ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.

Ďalšie výhody:

  • Vozidlo držiteľa parkovacieho preukazu nemusí byť označené diaľničnou známkou. Aby držiteľ parkovacieho preukazu mohol túto výhodu využívať, je potrebné vyplniť žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady a poslať ju spolu s kópiou technického preukazu vozidla a kópiou parkovacieho preukazu na adresu: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava. Tlačivo je dostupné na stránke elektronickej diaľničnej známky.

  • Na vozidlo prepravujúce držiteľa parkovacieho preukazu nesmie polícia použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla, tzv. papuču.

  • Parkovací preukaz oprávňuje držiteľa využívať vyhradené parkovacie miesta vo všetkých členských štátoch EÚ.


Povinnosti držiteľa parkovacieho preukazu:

  • Parkovací preukaz sa smie používať len v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je jeho držiteľom.

  • Je potrebné umiestniť ho v prednej časti vozidla tak, aby bola jeho predná časť jasne viditeľná.

Vyhotovenie parkovacieho preukazu je bezplatné. Doba jeho platnosti je neobmedzená. Pokiaľ osobe s ŤZP zanikne nárok na parkovací preukaz (zmení sa jej zdravotný stav a prestane byť odkázaná na individuálnu prepravu), bude ho musieť vrátiť.

Peňažné príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých

Opatrovateľský príspevok

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED