Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

12.01.2017

O vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím môže požiadať každý, koho ochorenie spôsobuje funkčnú poruchu v rozsahu aspoň 50 %.

O vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom (odlišuje sa oranžovým pruhom) môže požiadať osoba s ŤZP, ak je odkázaná na pomoc inej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredím. Sprievodca sa pri sprevádzaní osoby s ŤZP prepravuje zadarmo.

Osoba s ŤZP, ktorá je držiteľom preukazu, si uplatňuje nárok na rôzne výhody a zľavy:


Zľavy pri cestovaní

  • Železnice Slovenskej republiky – 60 % zľava z cestovného v 2. triede, 50 % v 1. triede. Ak je ťažko zdravotne postihnutý aj invalidným dôchodcom, cestuje v 2. triede zadarmo.

  • Autobusová doprava – zľavy závisia od konkrétneho prepravcu, v diaľkovej preprave je to 40 – 50 % zľava z cestovného, v prímestskej zvyčajne 50 %.

  • MHD – v niektorých mestách je bezplatná preprava (napr. Košice), inde zľava z cestovného (napr. Bratislava).


Daňové úľavy

Obec môže znížiť daň alebo oslobodiť od dane zo stavieb alebo od dane z bytov stavby na bývanie, byty a garáže vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. Títo občania môžu tiež platiť aj nižší (alebo žiadny) poplatok za psa a poplatok za odvoz komunálneho odpadu. O konkrétnej výške zliav rozhoduje obec, informácie sa poskytujú na obecnom (miestnom) úrade.


Koncesionárske poplatky

Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta trvalý pobyt, alebo je sám fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Od platenia koncesionárskych poplatkov je potrebné sa odhlásiť, odhlasovací formulár je dostupný na stránke www.uhrady.rtvs.sk. Nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol formulár RTVS doručený.


Doplatky za lieky (limit spoluúčasti)

Na držiteľa preukazu osoby s ŤZP sa vzťahuje limit spoluúčasti vo výške 12 € za štvrťrok. Po prekročení limitu spoluúčasti mu zdravotná poisťovňa vráti doplatky za lieky, ktoré prevyšujú limit spoluúčasti, a to vo výške sumy za najlacnejší liek spomedzi liekov určených na dané ochorenie (najlacnejší náhradný liek), teda nie vo výške celého doplatku za lieky. Údaj je uvedený na pokladničnom doklade v zátvorke s hviezdičkou (*) pod názvom lieku. Zdravotná poisťovňa do 90 dní od skončenia kalendárneho štvrťroka automaticky (bez osobitnej žiadosti) zašle príslušnú sumu poistencovi priamo na účet, alebo poštovou poukážkou na adresu.


Odvody na zdravotné poistenie

Na osobu so zdravotným postihnutím sa vzťahujú polovičné sadzby poistného na zdravotné poistenie – 5 % na zamestnávateľa a 2 % na zamestnanca. Rovnaké odvody sa vzťahujú aj na osobu uznanú za invalidnú. Poistenec musí zdravotnej poisťovni oznámiť, že sa mu mení sadzba poistného kvôli uznaniu za ťažko zdravotne postihnutého. Tlačivo oznámenia je zverejnené na webovej stránke zdravotnej poisťovne.


Ďalšie výhody

Držitelia preukazu ŤZP sú oslobodení od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie a od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb.

Držitelia preukazu ŤZP odkázaní na individuálnu prepravu sú oslobodení od úhrady za dopravu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V prípade priznania príspevku na zaobstaranie pomôcky neplatia poplatok za spracúvanie lekárskeho poukazu na zdravotnícku pomôcku. Od poplatku je oslobodený prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1 a ďalší zápis, ak bol na kúpu auta kategórie M1 a N1 držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý peňažný príspevok.

Vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ŤZP je bezplatné. Doba platnosti preukazu je neobmedzená.

Zásady a pravidlá

Podmienky používania

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED