Príspevok na nezaopatrené dieťa

01.01.2020

Príspevok na nezaopatrené dieťa sa poskytuje vo výške 19,- € mesačne na každé nezaopatrené dieťa v domácnosti, ktoré riadne plní povinnú školskú dochádzku. Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku. Zanedbávaním riadneho plnenia školskej dochádzky je, ak rodič (alebo iný zákonný zástupca) neprihlási dieťa do školy a ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci. Škola je povinná oznámiť zanedbávanie plnenia školskej dochádzky obci, kde má dieťa trvalý pobyt.

Príspevok na nezaopatrené dieťa sa poskytuje počas školského roka aj školských prázdnin.

Ochranný príspevok

Zásady a pravidlá

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED