Domácnosť a životné minimum

01.01.2020

Domácnosť tvoria osoby, ktorých príjmy a majetok sa posudzujú spoločne.
Spoločne sa posudzujú manžel a manželka (nie druh a družka), v prípade rodín s deťmi sa spoločne posudzujú rodičia a deti, ktoré s nimi žijú, avšak iba v prípade, ak sú to:

  • tzv. nezaopatrené deti, teda deti do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak študujú v dennej forme štúdia na strednej alebo vysokej škole alebo ak nemôžu študovať a pracovať pre chorobu či úraz. Dieťa, ktoré môže požiadať o invalidný dôchodok (od 18 rokov veku) alebo ukončilo vysokoškolské štúdium druhého stupňa, nie je nezaopatreným dieťaťom,
  • deti do 25 rokov veku, ktoré už neštudujú, ale vôbec nemajú príjem, alebo je ich príjem nižší ako polovica mesačnej minimálnej mzdy (od 1. 1. 2020 je minimálna mzda 580 €),
  • deti nad 25 rokov veku žijúce s rodičmi v domácnosti, ktoré sa pripravujú na budúce povolanie dennou formou štúdia.

Ak človek nežije s manželom/manželkou ani s deťmi, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky, bude na účely hmotnej núdze posudzovaný samostatne.

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze fyzickej osoby.

Za životné minimum osoby alebo osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, sa od 1. júla 2020 považuje suma:

  • 214,83 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú osobu,
  • 149,87 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú dospelú osobu,
  • 98,08 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa.

Pokiaľ má človek príjem nižší ako životné minimum, nachádza sa v stave hmotnej núdze. Jednotlivec je v hmotnej núdzi, ak má mesačný príjem nižší ako 214,83 €, manželia sú v hmotnej núdzi, ak ich spoločný mesačný príjem nedosahuje sumu 364,70 €. V prípade, že majú deti, ich životné minimum sa zvyšuje o 98,08 € mesačne na každé dieťa, t. j. 462,78 € pre manželský pár s jedným dieťaťom, 560,86 € pre manželov s dvoma deťmi atď.

Uvedené sumy životného minima však slúžia iba na posúdenie toho, či je určitá osoba v stave hmotnej núdze. Človek teda nemá nárok na to, aby mu boli vyplácané príspevky vo výške životného minima.

Príspevok na nezaopatrené dieťa

Peňažné príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED