Pomoc v hmotnej núdzi

13.01.2017

Domácnosti, ktorá je v hmotnej núdzi, štát poskytuje pomoc vo forme dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke, ktorými sú ochranný príspevok, aktivačný príspevok, príspevok na bývanie a príspevok na nezaopatrené dieťa.

Suma pomoci v hmotnej núdzi sa určí tak, že sa spočíta výška dávky a príspevkov, na ktoré má domácnosť nárok, a od tejto sumy sa odpočíta príjem členov domácnosti. Vyplatí sa až výsledná čiastka.

Príklad: Pani Mária je invalidná dôchodkyňa s poklesom schopnosti pracovať o viac ako 70 %, jej dôchodok predstavuje sumu 202,80 € mesačne. Je slobodná, vlastní byt. Pri rozhodovaní o pomoci v hmotnej núdzi sa jej ako príjem započíta 75 % z dôchodku, t. j. 152,10 €. Pani Mária je teda osobou v hmotnej núdzi. Keby nemala žiaden príjem, mala by nárok na dávku v hmotnej núdzi vo výške 64,70 €, ochranný príspevok k dávke vo výške 66,20 € a príspevok na bývanie vo výške 55,80 €, t. j. spolu 186,70 €. Od tejto sumy odpočítame jej príjem (teda tých 75 % z dôchodku, ktoré ako príjem posudzujeme) a dostaneme sumu 34,60 €, ktorá bude pani Márii vyplácaná ako pomoc v hmotnej núdzi.

Domácnosť a životné minimum

Príspevok na diétne stravovanie

© 2020 ALL RIGHTS RESERVED