Vznik invalidity

16.01.2017

Som onkologický pacient a od februára 2021 som PN. Určite budem invalidný dôchodca. Kedy mám požiadať o invalidný dôchodok? Musí PN trvať rok pred podaním žiadosti?

Podmienkou priznania ID nie je to, aby PN trvala presne rok. Býva to iba zvykom, keďže predpokladom invalidity je dlhodobé zhoršenie zdravotného stavu, ktoré je definované ako stav, ktorý trvá alebo podľa poznatkov lekárskej vedy má trvať aspoň jeden rok. Sú však aj prípady, keď má človek nejaké ochorenie, ktoré vzniklo dávnejšie, pracuje a požiada o ID, ktorý mu je priznaný. Dôležité je, aby ochorenie spôsobovalo pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť aspoň o 41 %, a to dlhodobo, teda aby sa predpokladalo, že aj po roku od zistenia ochorenia pretrváva pokles schopnosti pracovať. Sociálna poisťovňa má na rozhodnutie o dôchodku lehotu 60 dní, v obzvlášť zložitých prípadoch 120 dní. Žiadosť o invalidný dôchodok preto odporúčam podať tak, aby obdobie medzi skončením poberania nemocenského (max. 52 týždňov) a rozhodnutím Sociálnej poisťovne o dôchodku bolo čo najkratšie. Sociálna poisťovňa dôchodok vyplatí spätne odo dňa vzniku invalidity (spravidla určeného ako deň skončenia podporného obdobia poberania nemocenského).

Opatrovateľský príspevok

Kúpeľná liečba

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED