Kedy nie je možné navrhnúť kúpeľnú liečbu (kontraindikácie kúpeľnej starostlivosti)

13.01.2017

Kúpeľná liečba nesmie byť navrhnutá, ak má pacient niektorú z týchto ťažkostí (všeobecné kontraindikácie kúpeľnej starostlivosti):

 • infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo (najmä brušný týfus a paratýfus). Ak je niektorá choroba indikovaná na kúpeľnú starostlivosť združená s TBC dýchacieho ústrojenstva alebo s inou formou TBC, kúpeľná starostlivosť sa môže navrhnúť a povoliť iba takej osobe, ktorá už bola vyradená z dispenzárnych skupín aktívnej tuberkulózy,
 • všetky choroby v akútnom štádiu,
 • klinické známky obehového zlyhania,
 • stavy po hlbokej trombóze do 3 mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde do 6 týždňov po doznení choroby,
 • labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus,
 • často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu,
 • kachexie každého druhu,
 • zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby,
 • epilepsiu, okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných 3 rokoch nevyskytol žiaden záchvat a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Ak v EEG záznamoch pretrvávajú patologické zmeny, kúpeľná liečba sa môže navrhnúť iba na základe kladného vyjadrenia neurológa, ktorý má pacienta v dispenzárnej starostlivosti. Pre indikačnú skupinu XXVI nie je epilepsia kontraindikáciou,
 • aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie,
 • závislosť od alkoholu, závislosť od návykových látok,
 • fajčenie pri vyznačených diagnózach – navrhujúci lekár je povinný túto skutočnosť v návrhu vždy potvrdiť,
 • inkontinenciu moču a stolice, enuresis nocturna (nočné pomočovanie),
 • demenciu,
 • tehotenstvo,
 • nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu,
 • hypertenziu nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mmHg).

Okrem toho kúpeľnú liečbu nie je možné navrhnúť vtedy, ak pacient trpí ťažkosťami, ktoré sú uvedené ako kontraindikácie kúpeľnej liečby pri jednotlivých ochoreniach v indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť. Napríklad pri onkologických ochoreniach sú nimi recidíva choroby a nádorová kachexia (syndróm charakterizovaný progresívnou stratou svalovej hmoty, ktorú nie je možné zvrátiť konvenčnou nutričnou podporou a vedie k postupnému funkčnému zhoršovaniu).

Zásady a pravidlá

Opatrovateľský príspevok

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED