Skončenie pracovného pomeru

16.01.2017

Manželovi chcú dať hodinovú výpoveď za to, že neprišiel dvakrát včas do práce. Majú na to právo?

Tzv. hodinová výpoveď je v pracovnom práve nazývaná „okamžité skončenie pracovného pomeru“. V súlade s ustanovením § 68 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce môže zamestnávateľ so zamestnancom okamžite skončiť pracovný pomer iba výnimočne, a to len v prípade, ak je zamestnanec právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak závažne porušil pracovnú disciplínu. Hoci pojem „závažné porušenie pracovnej disciplíny“ Zákonník práce výslovne nedefinuje, z rozhodnutí súdov v Slovenskej republike je zrejmé, že zamestnávateľ by mal pri hodnotení, či došlo k porušeniu pracovnej disciplíny zamestnancom, a určovaní závažnosti porušenia prihliadať na osobu zamestnanca, na funkciu, ktorú zastáva, na jeho doterajší postoj k plneniu pracovných úloh, na čas a situáciu, v ktorej došlo k porušeniu pracovnej disciplíny, na mieru zavinenia zamestnanca, na spôsob a intenzitu porušenia konkrétnych povinností zamestnanca, na dôsledky porušenia pracovnej disciplíny pre zamestnávateľa, na to, či svojím konaním zamestnanec spôsobil škodu, a súčasne je potrebné vziať do úvahy aj konkrétne pomery u zamestnávateľa.

Ak zamestnávateľ tvrdí, že zamestnanec porušil pracovnú disciplínu, je povinný to preukázať. Zamestnávateľ, ktorý takto nepostupuje, sa vystavuje tomu, že upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny či ukončenie pracovného pomeru so zamestnancom bude súdom označené za neplatné so všetkými negatívnymi dôsledkami, ktoré z toho pre zamestnávateľa vyplývajú, vrátane povinnosti nahradiť zamestnancovi mzdu za obdobie, keď pre neplatné skončenie pracovného pomeru nemohol prácu vykonávať. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ chce zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom, mal by mať na to závažné dôvody. V prípade, ak s manželom naozaj okamžite skončia pracovný pomer, odporúčam Vám podať na súd žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Je potrebné podať ju v lehote dvoch mesiacov, odkedy sa mal pracovný pomer skončiť, preto je vhodné reagovať čo najskôr.

 

Som onkologická pacientka, ŤZP, nepoberám invalidný dôchodok, zamestnávateľ ma prepustil. Konal v súlade so zákonom?

Ťažké zdravotné postihnutie samo osebe nepredstavuje ochranu pred prepustením. Určitú ochranu však poskytuje invalidita, resp. to, že je človek uznaný za invalidného rozhodnutím Sociálnej poisťovne. Podľa Zákonníka práce sa za zamestnanca so zdravotným postihnutím považuje zamestnanec, ktorý je uznaný za invalidného. Takýto invalidný človek, ak chce byť chránený, musí zamestnávateľa o invalidite informovať, t. j. predložiť mu rozhodnutie Sociálnej poisťovne o tom, že je invalidný. Takémuto zamestnancovi môže dať zamestnávateľ výpoveď iba za predpokladu, že tento súhlas udelil aj úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak takýto súhlas zamestnávateľ nemá, výpoveď je neplatná. Neplatí to však v prípade, ak ide o výpoveď zamestnancovi, ktorému s ohľadom na jeho vek vznikol nárok na starobný dôchodok, alebo v prípade, že výpoveď bola daná zamestnancovi preto, že sa zamestnávateľ premiestňuje, alebo pre závažné porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, ak bol zamestnanec na toto porušenie počas posledných 6 mesiacov upozornený, t. j. bolo mu uložené disciplinárne opatrenie. Konkrétne k Vašej otázke – ak nie ste invalidná, ale „iba“ osoba s ŤZP, zamestnávateľ Vás môže prepustiť rovnako ako akéhokoľvek iného zamestnanca. To však ešte neznamená, že Vás prepustil v súlade so zákonom. Ak zamestnávateľ dáva výpoveď akémukoľvek zamestnancovi (s ŤZP či bez neho), musí mať na to dôvod uvedený v Zákonníku práce a musí to urobiť spôsobom uvedeným v Zákonníku práce, t. j. výpoveď musí byť písomná a zamestnancovi doručená a musí v nej byť vymedzený dôvod, pre ktorý zamestnávateľ výpoveď dáva.

 

Od októbra 2013 som uznaná za invalidnú na 75 %. Po ukončení PN v júli 2014 som nastúpila do pôvodného zamestnania, kde pracujem doteraz. Znovu mám zdravotné problémy, tak chcem ukončiť pracovný pomer, ktorý trvá 19 rokov. Prosím o radu, ako správne pracovný pomer ukončiť, a zaujíma ma, na čo mám nárok od zamestnávateľa. Mám priložiť aj lekársky posudok? Ak áno, čo všetko má obsahovať?

Ak Vám Vaše zdravotné problémy bránia pokračovať v práci, mali by ste zamestnávateľovi predložiť lekársky posudok svojho ošetrujúceho lekára, kde je výslovne uvedené, že ste pre svoj zdravotný stav dlhodobo stratili spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Posudok Vám na základe Vašej žiadosti vystaví Váš ošetrujúci lekár; nejde o posudok posudkového lekára Sociálnej poisťovne, na základe ktorého ste boli uznaná za invalidnú. Keďže u zamestnávateľa viac pracovať nechcete (resp. nemôžete), optimálne bude, ak mu zároveň navrhnete ukončenie pracovného pomeru dohodou. Môžete mu napr. poslať doporučene list, kde napíšete, že podľa záverov priloženého lekárskeho posudku nie ste ďalej spôsobilá vykonávať doterajšiu prácu, a preto mu navrhujete ukončenie pracovného pomeru dohodou k určitému dátumu.

Je veľmi dôležité, aby bolo v tejto dohode výslovne uvedené, že pracovný pomer bol ukončený z dôvodu straty Vašej spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu v zmysle lekárskeho posudku. Iba tak budete mať nárok na odstupné. Keďže u zamestnávateľa pracujete 19 rokov, odstupné je štvornásobok priemerného mesačného zárobku. Ak Vám zamestnávateľ dá z tohto dôvodu (strata spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu kvôli zdravotnému stavu) výpoveď, máte nárok na odstupné za tri mesiace plus budete zamestnaná (teda budete dostávať mzdu, resp. jej náhradu) počas výpovednej doby. Dať výpoveď Vám neodporúčam, nakoľko by ste nemali nárok na odstupné.

Príspevok na kúpu motorového vozidla

Peňažné príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED