Ochranný príspevok

01.01.2020

Ochranný príspevok je určený na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemôže pracovať.

Poskytuje sa v rôznej výške:

 1. 69,40 € mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorý:
  • dosiahol dôchodkový vek,
  • je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
  • je osamelý rodič, ktorý sa celodenne osobne riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku,
  • sa každý deň osobne riadne stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie,
  • sa zúčastňuje resocializačných programov v resocializačnom stredisku pobytovou formou,
 2. 38,10 € mesačne, ak ide o človeka, ktorý má nepriaznivý zdravotný stav, čo znamená, že bol ošetrujúcim lekárom uznaný za dočasne práceneschopného na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní. Ochranný príspevok v prípade, že nedošlo k prerušeniu trvania PN, možno poberať najviac 12 mesiacov. Ochranný príspevok v tejto výške môže poberať aj tehotná žena od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.
 3. 14,90 € mesačne, ak ide o:
  • tehotnú ženu od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva, ktorá sa pravidelne raz za mesiac zúčastňuje na preventívnych prehliadkach u gynekológa,
  • rodiča dieťaťa, ktorý sa celodenne osobne riadne stará o dieťa do jedného roku veku.

Rodič dieťaťa do jedného roku veku, ktorí majú nárok na ochranný príspevok vo výške 14,90 €, môžu súčasne poberať aj ochranný príspevok vo výške 38,10 € alebo 69,40 €, ak spĺňajú podmienky na poberanie týchto príspevkov (napríklad sú uznaní za práceneschopných na viac ako 30 dní).

Opatrovateľský príspevok

Aktivačný príspevok

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED