Ochranný príspevok

13.01.2017

Ochranný príspevok je určený na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemôže pracovať.

Poskytuje sa v rôznej výške:

 1. 66,20 € mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorý:
  • dosiahol dôchodkový vek,
  • je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
  • je osamelý rodič, ktorý sa celodenne osobne riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku,
  • sa každý deň osobne riadne stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie,
  • sa zúčastňuje resocializačných programov v resocializačnom stredisku pobytovou formou,
 2. 36,40 € mesačne, ak ide o človeka, ktorý má nepriaznivý zdravotný stav, čo znamená, že bol ošetrujúcim lekárom uznaný za dočasne práceneschopného na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní. Ochranný príspevok v prípade, že nedošlo k prerušeniu trvania PN, možno poberať najviac 12 mesiacov,
 3. 14,20 € mesačne, ak ide o:
  • tehotnú ženu od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva, ktorá sa pravidelne raz za mesiac zúčastňuje na preventívnych prehliadkach u gynekológa,
  • rodiča dieťaťa, ktorý sa celodenne osobne riadne stará o dieťa do jedného roku veku.

Tehotná žena a rodič dieťaťa do jedného roku veku, ktorí majú nárok na ochranný príspevok vo výške 14,20 €, môžu súčasne poberať aj ochranný príspevok vo výške 36,40 € alebo 66,20 €, ak spĺňajú podmienky na poberanie týchto príspevkov (napríklad sú uznaní za práceneschopných na viac ako 30 dní).

Príspevok na pohonné hmoty (na kompenzáciu zvýšených…

Posudzovanie príjmov a majetku

© 2020 ALL RIGHTS RESERVED