Ďalšie otázky

16.01.2017

Narodilo sa mi zdravé dieťa, avšak v troch rokoch ochorelo a stalo sa ťažko zdravotne postihnuté a odkázané na celodennú starostlivosť. Teraz má syn päť rokov. Manžel nás opustil a založil si novú rodinu. Synov zdravotný stav sa tak zhoršil, že mu lekári odporúčajú bezlepkové diétne stravovanie, čo má za následok zvýšenie nákladov v rodine. Okrem neho sa starám aj o mladšieho trojročného syna. Na aké náležitosti mám nárok, v akom rozsahu a na akú dobu, kde podám návrh na konanie o priznaní dávok? Do akej miery bude otec povinný podieľať sa na hmotnom zabezpečení syna?

Ak má dieťa nepriaznivý zdravotný stav, do 6 rokov naň môžete poberať rodičovský príspevok. Po dovŕšení 6 rokov môžete požiadať o priznanie opatrovateľského príspevku (za predpokladu, že je pre svoje ochorenie odkázané na opatrovanie inou osobou). Ak má dieťa celiakiu, môžete na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny požiadať o príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie.

Pokiaľ ide o vyživovaciu povinnosť otca, ten je povinný si ju voči dieťaťu plniť aj potom, čo si založil novú rodinu. Nie je určená presná suma, každý rodič sa má na plnení vyživovacej povinnosti podieľať podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Je stanovené minimálne výživné 30 % zo sumy životného minima na dieťa, teda aj keby rodič vôbec nepracoval a pracovať ani nemohol, takouto sumou musí na dieťa mesačne prispievať. Pri určovaní výšky výživného súd vychádza z celkových mesačných nákladov na dieťa, ktorými sú všetky výdavky, ktoré zabezpečujú aspoň základné potreby dieťaťa na kalendárny mesiac, ako napríklad stravu, ošatenie, zdravotnú starostlivosť, školskú dochádzku a podobne. To, do akej miery sa bude každý z rodičov podieľať na celkových nákladoch na dieťa, určujú jeho majetkové pomery a životná úroveň. Súd prihliada aj na ďalšie vyživovacie povinnosti, ktoré má rodič k iným deťom.

Príspevok na bývanie

Opatrovateľský príspevok

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED