Výška invalidného dôchodku

12.01.2017

Výška invalidného dôchodku sa vypočíta podľa vzorca:

POMB x ODP x ADH – ak miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 % (plný invalidný dôchodok).

POMB je priemerný osobný mzdový bod, teda priemer osobných mzdových bodov za obdobie, keď bol žiadateľ dôchodkovo poistený. Osobný mzdový bod za určitý rok vypočítame tak, že hrubý príjem (vymeriavací základ) v tomto roku vydelíme priemernou ročnou mzdou v národnom hospodárstve. Ak bol príjem žiadateľa v určitom roku na úrovni priemernej mzdy, osobný mzdový bod v danom roku bude 1, ak žiadateľ zarábal polovicu priemernej mzdy, osobný mzdový bod bude 0,5. Výška priemernej mesačnej mzdy je každý rok iná – v roku 2017 bola 954 €. Osobné mzdové body v jednotlivých rokoch je možné jednoducho zistiť pomocou kalkulačky na informatívny výpočet dôchodku, ktorá je dostupná na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk.

ODP je súčet období dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

ADH je aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku. Aktuálna dôchodková hodnota je každý rok iná, v roku 2018 je 11,9379 €.

Ak schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 40 %, ale menej než o 70 % (ide o čiastočný invalidný dôchodok), suma invalidného dôchodku sa určí ako:

(POMB x ODP x ADH) x percentuálna miera poklesu.

Výška invalidného dôchodku sa môže zmeniť. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Trvanie invalidity skúma posudkový lekár Sociálnej poisťovne. Kontrolné lekárske prehliadky sa uskutočňujú v termíne určenom na predchádzajúcej kontrolnej prehliadke alebo na základe podnetu poberateľa invalidného dôchodku alebo jeho ošetrujúceho lekára.

Ak sa zdravotný stav poberateľa invalidného dôchodku zhorší, kedykoľvek môže požiadať Sociálnu poisťovňu o opätovné posúdenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Vzor žiadosti o opätovné posúdenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nájdete tu. Význam to má najmä pri čiastočnom invalidnom dôchodku, keď každé percento zvýšenia poklesu znamená zvýšenie invalidného dôchodku.

Invalidný dôchodok možno znížiť alebo odňať výlučne na základe zmeny zdravotného stavu. Znížiť invalidný dôchodok zmenou zákona, ako k tomu došlo v roku 2004, nie je možné, keďže Ústavný súd SR označil takýto postup za protiústavný. Všetky dôchodky sa automaticky zvyšujú každý rok k 1. januáru o pevnú sumu, ktorá sa vypočíta na základe vývoja cien a priemernej mzdy.

1. januára 2018 sa čiastočné invalidné dôchodky zvýšili o 4,10 € a plné o 7,20 €.

Podmienky používania

Peňažné príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED