Príspevok na pohonné hmoty (na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou vozidla)

01.07.2019

Príspevok môžu od 1.7.2018 poberať onkologickí pacienti, ktorým sa poskytuje onkologická liečba, v prípade hematoonkologických pacientov aj udržiavacia liečba, ako aj pacienti zaradení do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného programu. Títo ľudia navyše nebudú musieť preukazovať, že vozidlo využívajú na pracovné, vzdelávacie, rodinné aktivity alebo občianske aktivity, t.j. budú sa môcť prepravovať aj do zdravotníckeho zariadenia.

Okrem nich budú môcť príspevok poberať aj osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na individuálnu prepravu, avšak iba na pracovné, vzdelávacie, rodinné aktivity alebo občianske aktivity.

Za odkázanú na individuálnu prepravu môže byť uznaná iba osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá nie je schopná využívať hromadnú dopravu výlučne z troch dôvodov:

  • ťažkej poruchy mobility,
  • duševnej poruchy s často sa opakujúcimi prejavmi agresivity, neovládateľného alebo nepredvídateľného správania,
  • ťažkej poruchy zvieračov.

Odkázanosť na individuálnu prepravu je podmienkou priznania príspevku na kúpu motorového vozidla, príspevku na úpravu motorového vozidla a príspevku na prepravu. Onkologickí pacienti, ktorí netrpia ťažkou poruchou mobility, duševnou poruchou alebo ťažkou poruchou zvieračov nebudú mať na tieto príspevky nárok, hoci budú mať parkovací preukaz a poberať príspevok na pohonné hmoty.

Podmienky:

  • Osoba s ŤZP môže, no nemusí byť vlastníkom vozidla.

  • Vlastník vozidla nesmie mať oprávnenie na vykonávanie prepravy (nemôže ísť napr. o vozidlo taxislužby).

  • Príjem ťažko zdravotne postihnutého nepresahuje trojnásobok životného minima.


Výška príspevku: 35,88 €
(16,70 % zo sumy životného minima). Príspevok sa poskytuje každý mesiac v rovnakej výške, nákup pohonných hmôt sa nedokladuje.

Príspevok na kúpu motorového vozidla

Opatrovateľský príspevok

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED