Posudzovanie príjmov a majetku

01.07.2019

Príjmom je čistá mzda, starobný dôchodok, invalidný dôchodok, sirotský dôchodok, vdovský a vdovecký dôchodok, nemocenské alebo materské, tie sa však na účely posúdenia toho, či je človek v hmotnej núdzi, nezapočítavajú celé, započítava sa z nich iba 75 %.

Za príjem sa nepovažujú napríklad prídavky na deti a príplatky k nim, príspevok na starostlivosť o dieťa a príspevky do výšky 2 577,96 € ročne (12-násobok životného minima) poskytnuté nadáciami a neziskovými organizáciami.

Dôležitý je príjem členov domácnosti v mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi, a potom počas celého obdobia, keď je pomoc poskytovaná.

Majetok je čokoľvek, čo členovia domácnosti vlastnia a čo môžu využiť na zvýšenie svojich príjmov, napríklad tak, že to predajú alebo prenajmú.

Ako majetok sa neposudzuje:

  • motorové vozidlo využívané na prepravu člena domácnosti, ktorý je naň odkázaný z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
  • jedno motorové vozidlo v domácnosti, ktorého hodnota nie je vyššia ako 35-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (7 537,- €) alebo ktoré je staršie ako 10 rokov,
  • nehnuteľnosť, ktorú užíva domácnosť na primerané trvalé bývanie; primeranosť bývania sa neskúma, ak všetci členovia domácnosti dovŕšili dôchodkový vek,
  • poľnohospodárska a lesná pôda, ktorú užíva domácnosť pre svoju potrebu,
  • veci, ktoré nepodliehajú exekúcii, t. j. bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv, nevyhnutné vybavenie domácnosti (postele, stôl, stoličky, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad, rádioprijímač), domáce zvieratá, veci do výšky 331,94 € slúžiace na plnenie pracovných úloh alebo na podnikanie, zdravotnícke potreby, snubný prsteň a obrúčka, hotové peniaze do sumy 99,58 €, študijná literatúra a hračky,
  • veci, na ktoré bola poskytnutá jednorazová dávka, dotácia na podporu humanitárnej pomoci alebo peňažný príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Od členov domácnosti nemožno žiadať, aby takéto veci použili na zvýšenie svojich príjmov..

Na to, aby bola hmotná núdza uznaná, je potrebné aj to, aby členovia domácnosti nemali možnosť zabezpečiť si príjem uplatnením nejakého svojho práva, resp. aby jeho uplatnenie nestačilo na dosiahnutie životného minima. Takýmto právom môže byť nárok na výživné, náhradné výživné, nárok na rodičovský príspevok, nároky vyplývajúce z pracovného pomeru (napríklad na zaplatenie mzdy) alebo nárok na dôchodok.

Peňažné príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých

Zásady a pravidlá

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED