Ďalšie otázky

16.01.2017

Ako si môžem vybaviť príspevok na chránenú dielňu? Môžem si ju zriadiť so svojím chorým bratom?

Príspevok na zriadenie chránenej dielne sa vybavuje na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Chránená dielňa je pracovisko, ktoré spĺňa dve podmienky – sú v ňom zriadené aspoň dve pracovné miesta pre ľudí so zdravotným postihnutím a zdravotne postihnutí predstavujú aspoň polovicu z celkového počtu zamestnancov. Osobou so zdravotným postihnutím z hľadiska chránenej dielne je človek, ktorý bol uznaný za invalidného (má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o aspoň 41%), nie človek, ktorý bol uznaný za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Na poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne je ešte potrebné, aby zdravotne postihnutí zamestnanci boli predtým aspoň mesiac vedení v evidencii nezamestnaných. Chránené pracovisko je pracovné miesto jednej osoby so zdravotným postihnutím, napríklad aj pracovisko, na ktorom takýto človek prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť. Chránené pracovisko môže byť zriadené aj v jeho domácnosti. Miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, na ktoré bol poskytnutý príspevok, musí existovať najmenej dva roky. Po vytvorení chránenej dielne, resp. pracoviska je možné požiadať úrad práce o príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov. Prevádzkovými nákladmi sú napr. nájomné, platby za energie, mzdy a odvody zamestnancov so zdravotným postihnutím.

Peňažné príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých

Podmienky používania

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED