Odvolanie proti rozhodnutiu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (so vzorom)

13.01.2017

Proti každému rozhodnutiu úradu je možné podať odvolanie do 15 dní, odkedy bolo žiadateľovi rozhodnutie doručené. Odvolanie sa podáva na úrade, ktorý rozhodnutie vydal. O odvolaní rozhodne ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Rozhodnutie o odvolaní musí byť žiadateľovi doručené.

Vzor odvolania proti rozhodnutiu úradu.

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Aktivačný príspevok

© 2020 ALL RIGHTS RESERVED