Kúpeľná liečba

01.04.2021

Kúpeľná liečba môže byť hradená zdravotnou poisťovňou, ak nadväzuje na predchádzajúcu liečbu ochorenia pri splnení podmienok upravených v zákone (zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti).

Z hľadiska úhrady kúpeľnej starostlivosti zdravotnou poisťovňou je dôležité rozdelenie ochorení do dvoch základných kategórií: A a B. Pri ochoreniach kategórie A je zdravotná starostlivosť (procedúry) hradená zdravotnou poisťovňou úplne a na cene ubytovania a stravy sa pacient podieľa poplatkom 1,66 € za deň pobytu. Pri ochoreniach kategórie B je poisťovňou hradená iba zdravotná starostlivosť, ubytovanie a stravu si pacient platí sám. Kategóriu, do ktorej ochorenie patrí, určuje tzv. Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť.

 

Kúpeľná starostlivosť z dôvodu stavov po prekonaní COVID-19 – doplnenie

Kúpeľná starostlivosť hradená zo zdravotného poistenia môže byť poskytnutá pacientovi z dôvodu ochorenia zaradeného do Indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť (príloha č. 5 zákona č. 577/2004 Z.z.). Aktuálne sú do tohto zoznamu zaradené aj stavy po prekonaní COVID-19, za predpokladu, že u pacienta pretrvávajú kardiovaskulárne, respiračné, neurologické alebo nervovo svalové ťažkosti, postihnutia pohybového aparátu, ťažká únava, kognitívne poruchy, stavy úzkosti a depresie. Dĺžka hradenej kúpeľnej starostlivosti je 21 dní (vo všetkých prípadoch). Kúpeľná starostlivosť nemôže byť poskytnutá pacientovi, ktorý nie je schopný sebaobsluhy.

Prehľad stavov, pri ktorých je uhrádzaná kúpeľná starostlivosť po prekonaní COVID-19:

Podmienky Lekár, ktorý vypisuje návrh na kúpeľnú starostlivosť
Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní kardiovaskulárnych ťažkostí, ktoré limitujú denné aktivity, prípadne orgánové poškodenie srdca, alebo ciev do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie. Kardiológ, internista, všeobecný lekár
Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní respiračných ťažkostí, ktoré limitujú denné aktivity, do 6 mesiacov od ukončenia liečby infekcie s ťažkým priebehom v nemocnici. Pneumoftizeológ, internista, všeobecný lekár
Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní respiračných ťažkostí do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie s ťažkým priebehom v nemocnici. Pneumoftizeológ, internista, všeobecný lekár
Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní neurologických alebo nervovo-svalových ťažkostí, ktoré výrazne limitujú bežné denné aktivity, do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie. Neurológ, reumatológ, všeobecný lekár
Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní postihnutia pohybového aparátu, ktoré výrazne limituje bežné denné aktivity, do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie. Ortopéd, všeobecný lekár
Stav po prekonaní COVID -19, pretrvávanie ťažkej únavy, kognitívnych porúch, prípadne stavov úzkosti a depresie, ktoré limitujú denné aktivity do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie. Psychiater, všeobecný lekár

Kúpeľnú starostlivosť z dôvodu stavov po prekonaní COVID-19 možno pacientovi zo zdravotného poistenia uhradiť iba raz.

 

Odkazy:

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED