Ako si vybaviť poukaz na kúpeľnú liečbu

13.01.2017

Poskytnutie kúpeľnej starostlivosti schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa na návrh lekára. Návrh na kúpeľnú starostlivosť vypíše lekár špecialista alebo všeobecný lekár na základe nálezu lekára špecialistu. Aký špecialista môže pri jednotlivých ochoreniach návrh vypísať, je uvedené v indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť.

Kúpeľná liečba musí byť indikovaná, čo znamená, že stav pacienta musí zodpovedať podmienkam uvedeným v indikačnom zozname. Pri onkologických ochoreniach sú kúpele indikované do 24 mesiacov od ukončenia komplexnej onkologickej liečby (vrátane chemoterapie a rádioterapie), ak je pacient v remisii bez akýchkoľvek známok recidívy ochorenia.

Lekár k návrhu priloží výsledky vyšetrení a prípadné odporúčania. To, aké vyšetrenia je pri jednotlivých ochoreniach potrebné realizovať, je uvedené v indikačnom zozname. Súhrn výsledkov klinických a laboratórnych vyšetrení nesmie byť starší ako tri mesiace. U pacienta vo veku nad 70 rokov sa vyžaduje aj interné vyšetrenie. Vystavenie návrhu hradí v plnom rozsahu zdravotná poisťovňa. Pacient by mal návrh podpísať a na uľahčenie kontaktu so zdravotnou poisťovňou môže uviesť aj svoje telefónne číslo. Kompletne vyplnený návrh s prílohami musí byť do zdravotnej poisťovne doručený najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie podľa indikačného zoznamu (napríklad pri onkologických ochoreniach pred uplynutím doby 24 mesiacov od ukončenia onkologickej liečby).

Poisťovňa návrh schváli, ak spĺňa zákonom definované požiadavky, teda ak je kúpeľná liečba indikovaná, návrh obsahuje všetky potrebné náležitosti a u pacienta sa nevyskytujú kontraindikácie kúpeľnej liečby. O návrhu má poisťovňa rozhodnúť do 30 dní od jeho doručenia.

Pri ochoreniach kategórie A (poisťovňa hradí procedúry, ubytovanie aj stravu) poisťovňa zašle schválený návrh priamo do kúpeľného zariadenia, s ktorým má uzatvorenú zmluvu na liečbu v danej indikácii. Zoznam zmluvných kúpeľných zariadení je zverejnený na webových stránkach jednotlivých poisťovní. Informácie o tom, s ktorými kúpeľmi má poisťovňa uzatvorenú zmluvu, poskytuje poisťovňa aj telefonicky alebo na svojich pobočkách. V prípade, že chce pacient absolvovať kúpeľnú liečbu v konkrétnych kúpeľoch, s ktorými má jeho poisťovňa uzatvorenú zmluvu, mal by to zdravotnej poisťovni oznámiť ešte pred schválením kúpeľnej liečby, napríklad uvedením názvu kúpeľov na hornom okraji návrhu alebo v podpísanom liste. Po schválení kúpeľnej liečby už pacient nemá možnosť zmeniť kúpele, ktoré mu boli poisťovňou určené.

Pri ochoreniach kategórie B (poisťovňa hradí iba procedúry) si pacient môže sám vybrať kúpeľné zariadenie zo zoznamu zaslaného poisťovňou.

Pri oboch kategóriách poisťovňa pošle pacientovi oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, kde je uvedený schválený počet dní kúpeľnej liečby a posledný možný nástupný termín. Presný termín nástupu na kúpeľnú liečbu si pacient dohodne priamo s kúpeľným zariadením.

Ak poisťovňa návrh neschváli, nie je možné sa proti tomu nijako odvolať. Návrh je však možné podať znovu, ak pacient spĺňa podmienky stanovené indikačným zoznamom.

Podmienky používania

Invalidita pri karcinóme prsníka

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED