Výška invalidného dôchodku

16.01.2017

Vzťahuje sa minimálny dôchodok aj na invalidných dôchodcov? Existuje nejaká spodná hranica invalidného dôchodku?

Minimálny dôchodok sa netýka ľudí, ktorí poberajú invalidný dôchodok a ešte nedosiahli dôchodkový vek. Na invalidných dôchodcov sa nová úprava bude vzťahovať až potom, čo dosiahnu dôchodkový vek. Vtedy im Sociálna poisťovňa zvýši invalidný dôchodok na sumu minimálneho dôchodku, a to za predpokladu, že boli dôchodkovo poistení aspoň 30 rokov. Obdobie poberania invalidného dôchodku je obdobím dôchodkového poistenia, t. j. človek nemusí 30 rokov odpracovať, môže byť aj 30 rokov poberateľom invalidného dôchodku, a túto podmienku splní. Pokiaľ ide o invalidných dôchodcov, ktorí ešte dôchodkový vek nedosiahli, zákon nestanovuje nijakú minimálnu výšku invalidného alebo čiastočného invalidného dôchodku. Pokiaľ invalidný dôchodok nedosahuje úroveň životného minima, môže invalidný dôchodca požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o dávku v hmotnej núdzi.

Mám veľmi nízky dôchodok, lebo som bol zamestnaný iba krátko. Je možné si poistné nejako spätne doplatiť? Za aké obdobia? 

Áno, poistné je možné doplatiť si aj spätne, a to za obdobie, keď mal človek prerušené povinné dôchodkové poistenie, bol zaradený do evidencie nezamestnaných alebo ak sa po dovŕšení 16 rokov veku sústavne pripravoval na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole. Poistenie je možné si spätne doplatiť za obdobie od 1. 1. 2004, pri doplatení z dôvodu prerušenia poistenia od 1. 1. 2005. Doplatiť poistné sa dá kedykoľvek. Žiadosť o dodatočné zaplatenie dôchodkového poistenia je potrebné zaslať poštou alebo priniesť osobne do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska. Tlačivo „Oznámenie o dodatočnom zaplatení poistného na dôchodkové poistenie“ si môžete stiahnuť z webovej stránky www.sopo.sk v časti „Vzory a formuláre“. Pri spätnom doplatení si fyzická osoba sama určuje vymeriavací základ, z ktorého si doplatí poistné na dôchodkové poistenie.

Som onkologický pacient s diagnózou karcinóm pľúc a momentálne som PN. Aká bude výška môjho dôchodku?

Výška ID závisí od viacerých faktorov, najmä od vášho príjmu počas obdobia, keď ste boli zamestnaný, resp. ste podnikali (platili poistné na dôchodkové poistenie), od dĺžky obdobia dôchodkového poistenia a od percentuálneho poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Výška invalidného dôchodku sa vypočíta podľa vzorca: POMB x ODP x ADH – ak miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 % (plný invalidný dôchodok).

POMB je priemerný osobný mzdový bod, teda priemer osobných mzdových bodov za obdobie, keď bol žiadateľ dôchodkovo poistený. Osobný mzdový bod za určitý rok vypočítame tak, že hrubý príjem (vymeriavací základ) v tomto roku vydelíme priemernou ročnou mzdou v národnom hospodárstve. Ak bol príjem žiadateľa v určitom roku na úrovni priemernej mzdy, osobný mzdový bod v danom roku bude 1, ak žiadateľ zarábal polovicu priemernej mzdy, osobný mzdový bod bude 0,5. Osobné mzdové body v jednotlivých rokoch je možné jednoducho zistiť pomocou kalkulačky na informatívny výpočet dôchodku, ktorá je dostupná na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk.

ODP je súčet období dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. ADH je aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku. Aktuálna dôchodková hodnota je každý rok iná, v roku 2021 je 14,2107.
Ak schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 40 %, ale menej než o 70 % (ide o čiastočný invalidný dôchodok), suma invalidného dôchodku sa určí ako: (POMB x ODP x ADH) x percentuálna miera poklesu.

Peňažné príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých

Dávka v hmotnej núdzi

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED