Príspevok na prepravu

01.07.2019

Podmienky:

  • Osoba s ŤZP nie je vlastníkom ani držiteľom osobného motorového vozidla.

  • Preprava je uskutočňovaná iným subjektom, ktorý má na to oprávnenie, napríklad taxislužbou.

  • Nejde o prepravu do zdravotníckeho zariadenia (tam by malo na to odkázanú osobu prepraviť vozidlo dopravnej zdravotnej služby), ale o prepravu kvôli pracovným, vzdelávacím, občianskym a rodinným aktivitám. Osoba s ŤZP v žiadosti o príspevok uvedie, že potrebuje napr. navštevovať bohoslužby, stretávať sa s rodinnými príslušníkmi a pod.

  • Príjem nepresahuje päťnásobok životného minima.

Výška príspevku sa určí podľa výdavkov na prepravu a podľa príjmu osoby s ŤZP:

Príjem osoby s ŤZP Príspevok na prepravu
do dvojnásobku životného minima 95 % z výdavkov
do trojnásobku životného minima 90 % z výdavkov
do štvornásobku životného minima 70 % z výdavkov
do päťnásobku životného minima 50 % z výdavkov

Maximálna výška príspevku je 109,61 € mesačne (51,02 % životného minima).

Povinnosti: vydokladovať náklady na prepravu. Príspevok na prepravu sa vypláca na základe potvrdení o jednotlivých výdavkoch na prepravu. Tieto doklady poberateľ príspevku predloží úradu práce, sociálnych vecí a rodiny raz mesačne, najneskôr do 5 dní od začatia nového kalendárneho mesiaca. Úrad vyplatí príspevok najneskôr do 20 dní od predloženia dokladov.

Príspevok na kúpu motorového vozidla

Opatrovateľský príspevok

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED