Parkovací preukaz

16.01.2017

Zamietli mi žiadosť o parkovací preukaz, hoci som v dlhodobej liečbe, nemám žiadnu imunitu, nemôžem byť s chorými ľuďmi, nevládzem prejsť na zastávku. Vraj hýbať sa môžem, tak môžem cestovať hromadnou dopravou. Čo mám robiť?

Úrad práce vyhotoví parkovací preukaz každej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo trpí ochorením uvedeným v prílohe č. 18 k zákonu o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (č. 447/2008 Z.z.).
V prílohe č. 18 sú uvedené neurologické ochorenia, ťažké poruchy pohyblivosti pri vrodených alebo získaných ochoreniach, ortopedické ochorenia, obmedzenie pohyblivosti stredne ťažkého až ťažkého stupňa už pri ľahkom zaťažení pri interných ochoreniach, geneticky podmienené ochorenia s polymorfným postihnutím, ťažká porucha zvieračov, inkontinencia moču alebo stolice, stómie, duševné ochorenia, praktická a úplná slepota, strata sluchu a onkologické ochorenie počas akútnej onkologickej liečby a pri hematoonkologickom ochorení aj počas udržiavacej liečby.
Odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí parkovacieho preukazu má zmysel podávať iba v prípade, že máte v lekárskych právach uvedené, že jedným z týchto ochorení trpíte.

Zamietli mi žiadosť o parkovací preukaz. Podala som odvolanie, no ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny mi nevyhovelo. Dá sa to ešte nejako preskúmať, napr. súdom?

Preskúmať rozhodnutie Ústredia práce súdom, samozrejme, možné je, ide o správnu žalobu v sociálnych veciach. Tá sa podáva na krajský súd v lehote dvoch mesiacov, odkedy Vám bolo doručené rozhodnutie, ktorým bolo zamietnuté odvolanie. V konaní o sociálnych veciach nemusíte byť zastúpená advokátom. V žalobe musí byť uvedené, akému súdu je určená, kto a proti komu ju podáva, o aké rozhodnutie ide, čoho sa týka, čo sa ňou sleduje, musí byť datovaná a podpísaná, musia v nej byť označené dôkazy, ktorými preukazujete to, čo v nej tvrdíte (napr. lekárske správy), musí v nej byť uvedený výrok rozhodnutia (ako má súd rozhodnúť), ako aj to, či žiadate nariadenie súdneho konania.

Príspevok na výdavky súvisiace s hygienou

Príspevok na pohonné hmoty (na kompenzáciu zvýšených…

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED