Podmienky používania

25.03.2019

Podmienky používania služieb na www.sopo.sk

Podmienky používania služieb na www.sopo.sk (ďalej len “podmienky používania”) stanovujú pravidlá medzi

prevádzkovateľom služieb www.sopo.sk, spoločnosťou C4P s.r.o., so sídlom Žabky 1583/6 900 21 Svätý Jur, okr. Pezinok, Slovenská republika, IČO: 44 062 427, DIČ: 2022575907, DPH: SK2022575907, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 51578/B (ďalej “Poskytovateľ”)
a
používateľom týchto služieb.
(ďalej len “Používateľ”)
Potvrdením voľby “súhlasím” sa používateľ zaväzuje dodržiavať podmienky používania v nasledujúcom znení:

1. Predmet dohody – Používanie služieb

Pod používaním služieb sa rozumejú všetky úkony používateľa vykonávané na doméne www.sopo.sk v sekcii Poradňa.

2. Prihlasovacie informácie

Niektoré služby v systéme spravovanom pod doménou www.sopo.sk sú vlastníctvom Poskytovateľa a je pri nich nevyhnutné uviesť email a aktivačný kód. Pri využívaní Poradne musí Používateľ pravdivo a úplne vyplniť formulár. Používateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ služby môže využiť informácie, ktoré Používateľ zadal pri prihlasovacej procedúre pre vlastné účely.

2.1 Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že spracovávanie osobných údajov Používateľov prebieha v súlade platnými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť ochrany osobných údajov, pričom bližšie informácie sa nachádzajú a sú Používateľom k dispozícii v sekcii „Ochrana osobných údajov.“

Poskytovateľ zhromažďuje a uchováva taktiež informácie, týkajúce sa vašej IP adresy a prehliadacieho softvéru, ktoré poskytuje Váš systém a štatistické informácie o návštevnosti, kvôli skvalitňovaniu a vylepšovaniu stránky www.sopo.sk.

2.2 Telekomunikačné tajomstvo a súkromie používateľa

Poskytovateľ sa týmto zaväzuje rešpektovať telekomunikačné tajomstvo, súkromie používateľa a neposkytovať osobné údaje používateľa získané pri procese registrácie tretím stranám. Osobné údaje používateľa môžu byť tretím stranám poskytnuté len na základe platného právneho poriadku Slovenskej republiky, a to pri zisťovaní skutočností vedúcim k objasneniu trestnej činnosti na základe písomnej výzvy orgánov činných v trestnom konaní.

2.3. Prepojenia na iné web stránky

Doména www.sopo.sk aktuálne neposkytuje prepojenia na iné webové stránky.

3. Zmeny systému www.sopo.sk

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť poskytovanie služieb v systéme www.sopo.sk i bez upozornenia, bez povinnosti náhrady voči akémukoľvek užívateľovi alebo tretej strane.

4. Poradňa
Všetky informácie poskytované v rámci sociálno-právnej poradne majú len odporúčací a informatívny charakter, pričom nepredstavujú záväzné právne stanoviská. Na základe poskytnutých informácií nie je možné domáhať sa vydania úradného, resp. súdneho rozhodnutia, ktoré by malo byť v súlade s poskytnutými informáciami . Za účelom získania záväzného stanoviska je potrebné sa obrátiť na príslušný úrad alebo na niektorého z advokátov registrovaného v Slovenskej advokátskej komore.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo preposlať otázku Používateľa inému odborníkovi v prípade, ak odborník neodpovedal na otázku Používateľovi viac ako 3 dni. Poskytovateľ si vyhradzuje právo obmedziť počet kladených otázok Používateľom v sekcii poradňa bez nutnosti informovania používateľa. Používateľ sa zaväzuje, že bude využívať poradňu systému www.sopo.sk len na kladenie otázok súvisiacich s jeho osobou.

Poskytovateľ nezodpovedá za odbornosť ani za obsah odpovede odborníka na otázku Používateľa. Poskytovateľ môže otázku Používateľa a následnú odpoveď zverejniť na www.sopo.sk v prípade, že Poskytovateľ otázku anonymizuje (odstráni všetky kontaktné údaje Používateľa).

Poskytovateľ môže kontaktovať Používateľa v prípade, ak je v otázke zaznamenaný nežiaduci účinok lieku.

5. Zodpovednosť

Používateľ týmto súhlasí s používaním služieb systému www.sopo.sk na svoje vlastné riziko. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby systému www.sopo.sk alebo stratu dát prenášaných prostredníctvom siete internet.

Poskytovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej prevádzky a zabezpečenia systému www.sopo.sk. Zároveň Poskytovateľ vyhlasuje, že je v jeho najlepšom záujme, aby všetky funkcie systému www.sopo.sk boli poskytované Používateľom na maximálnej možnej úrovni. Poskytovateľ sa nezaručuje, že služba splní očakávania a požiadavky používateľa, že bude dostupná nepretržite a bezchybne a že prípadné chyby budú odstránené okamžite.

Poskytovateľ neposkytuje žiadne záruky za obsah, správnosť a spoľahlivosť informácii, ktoré Používateľ obdrží prostredníctvom systému a poradne www.sopo.sk.

Poskytovateľ komunikuje s Používateľom výhradne z troch kontaktných adries elektronickej pošty v tvare , alebo , alebo . Pokiaľ sa Používateľovi niekto prihovára v mene prevádzkovateľa systému www.sopo.sk z inej adresy, ide s najväčšou pravdepodobnosťou o pokus o podvod a Používateľ by mal okamžite o takomto pokuse informovať Poskytovateľa na uvedených kontaktných adresách.

6. Zrušenie služby

Poskytovateľ si vyhradzuje právo okamžite a bez náhrady zrušiť účet Používateľa v systéme www.sopo.sk, pokiaľ vznikne podozrenie, že Používateľ porušuje niektoré z predchádzajúcich pravidiel.

Používateľ nie je oprávnený poskytnúť svoj aktivačný kód iným osobám. Poskytovateľ si vyhradzuje právo určiť, či správanie Používateľa je v súlade s podmienkami používania. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok aj bez predchádzajúceho upozornenia Používateľa. Je v záujme Používateľa, aby bol dôkladne oboznámený s týmito Podmienkami.

7. Práva používateľa

Používateľ má právo používať služby v systéme www.sopo.sk v súlade s podmienkami používania. Používateľ má právo oboznámiť Poskytovateľa so svojimi názormi, pripomienkami, ako aj požiadať Poskytovateľa o pomoc pri používaní služieb v systéme www.sopo.sk.

V prípade, že Používateľ má námietky voči podmienkam používania uvedeným v tejto dohode, má právo na zastavenie používania služieb v systéme www.sopo.sk.

8. Oznamy

Akékoľvek oznamy druhej strane musia byť uskutočnené písomnou formou, použitím elektronickej pošty, faxu alebo formou listu. Poskytovateľ má právo používať služby systému www.sopo.sk na hromadné zasielanie správ všetkým Používateľom o zmenách podmienok tejto dohody, o nových službách a funkciách v systéme www.sopo.sk.

9. Právne normy

Podmienky tejto dohody sú vytvorené v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Poskytovateľ a Používateľ súhlasia, že vzájomné vzťahy medzi obidvoma stranami sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami týchto Podmienok, prípadne ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na predmet tejto dohody.

10. Autorské práva

Obsah stránky www.sopo.sk, vrátane farebného, textového, grafického prevedenia, programových kódov a skriptov, je chránená autorským zákonom.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED