Umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb

16.01.2017

Som zaradený do poradovníka na umiestnenie do domova sociálnych služieb. Prečo mi nedali miesto hneď?

Ak kapacita domova sociálnych služieb neumožňuje ubytovať žiadateľa ihneď, môže byť zaradený do poradovníka. Poradovník musí byť zverejnený. Bezodkladné umiestnenie do domova sociálnych služieb je možné vtedy, ak je ohrozený život alebo zdravie človeka. Za vážne ohrozenie života alebo zdravia sa považuje najmä to, ak je človek ohrozený správaním inej osoby alebo je odkázaný na pomoc inej osoby a nemá žiadnu blízku osobu (manžela, manželku, dieťa, rodiča), ktorá by sa oňho mohla postarať.

Môžu ma dať do domova dôchodcov proti mojej vôli?

Nie. Dospelého a svojprávneho človeka nie je možné umiestniť do akéhokoľvek zariadenia sociálnych služieb, ak s tým on sám nesúhlasí. Svojprávny je človek, ktorý nebol právoplatným rozhodnutím súdu zbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nebola súdom obmedzená.

Opatrovateľský príspevok

Úhrada za pobyt v domove sociálnych služieb a za…

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED