Ako požiadať o pomoc v hmotnej núdzi

13.01.2017

Pomoc v hmotnej núdzi sa poskytuje členom domácnosti až po posúdení ich príjmu, majetku, možnosti pracovať a uplatniť si nároky. Osoba, ktorá podá žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi (žiadateľ), je zástupcom členov domácnosti a po rozhodnutí úradu aj príjemcom pomoci.

Žiadateľ je pri podaní žiadosti a poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi povinný preukázať všetky skutočnosti o príjmových a majetkových pomeroch členov domácnosti a umožniť pracovníkom úradu overenie týchto skutočností v mieste svojho pobytu. Zoznam dokladov, ktorými žiadateľ preukazuje svoje príjmy a majetok, nájdete tu.

Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi sa podáva na odbore sociálnych vecí a rodiny úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska. Na základe tejto žiadosti úrad rozhodne o tom, či je žiadateľ v hmotnej núdzi, a určí výšku dávky a príspevkov, ktoré mu budú vyplácané. V prípade, že po vydaní rozhodnutia sa zmenia okolnosti a osobe v hmotnej núdzi vznikne nárok na ďalší príspevok (napríklad na ochranný príspevok), môže písomne požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o priznanie takéhoto príspevku.

Úrad je povinný o žiadosti rozhodnúť do 30 dní od jej podania, vo veľmi zložitých prípadoch do 60 dní. Proti každému rozhodnutiu úradu je možné sa odvolať, a to do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na úrade, ktorý rozhodnutie vydal. O odvolaní rozhoduje ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Rozhodnutie o odvolaní musí byť doručené.

Úrad vypláca dávku a príspevky osobe v hmotnej núdzi mesiac dozadu, najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca. To znamená, že ak človek požiada o pomoc v hmotnej núdzi v marci, dávka za marec mu bude vyplatená najneskôr do konca apríla, dávka za apríl do konca mája atď.

Poberateľ dávky sa musí zdržiavať v Slovenskej republike, pretože dávka v hmotnej núdzi a príspevky k nej sa nevyplácajú do zahraničia a neplatia sa za obdobie, počas ktorého sa osoba v hmotnej núdzi zdržiava v zahraničí.

Osoba, ktorá je v hmotnej núdzi, má nárok na zníženie výšky koncesionárskych poplatkov na polovicu (t. j. na 2,32 €). Oznámenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi spolu s rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je potrebné zaslať na adresu RTVS, odbor výberu úhrad, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.

Úhrada za pobyt v domove sociálnych služieb a za…

Posudzovanie príjmov a majetku

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED