Aktivačný príspevok

01.01.2020

Aktivačný príspevok je určený na podporu nadobudnutia a prehĺbenia vedomostí, zručností a návykov zvyšujúcich možnosti uplatnenia na trhu práce. Výška príspevku je 69,40 € mesačne. Člen domácnosti, ktorý má príjem má príjem zo zamestnania najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy, môže poberať aktivačný príspevok vo výške 138,70 €.

Poskytuje sa členovi domácnosti, ktorý:

 1. má príjem zo zamestnania najmenej vo výške minimálnej mesačnej mzdy,
 2. je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie a:
  • externe študuje na strednej alebo vysokej škole,
  • zúčastňuje sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce,
  • vykonáva aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo samosprávny kraj v rozsahu 64 až 80 hodín mesačne,
  • vykonáva dobrovoľnícku činnosť v rozsahu 64 až 80 hodín mesačne; dobrovoľnícku činnosť však nie je možné vykonávať kdekoľvek, ale iba u subjektu, ktorý uzatvoril zmluvu s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,
  • ktorému sa vypláca rodičovský príspevok a ktorý študuje na strednej alebo vysokej škole,
  • vykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu.

Menšie služby slúžia na zlepšenie ekonomických, sociálnych a kultúrnych podmienok obce, životného prostredia a pod. Vykonávajú sa na základe dohody, ktorú občan uzatvorí s obcou alebo samosprávnym krajom. V dohode sa stanoví, čo bude náplňou jeho práce a za akých podmienok. Obec a samosprávny kraj sú povinné dohliadať na to, ako sa služby realizujú. Kontrolovať osoby priamo na mieste je oprávnený aj úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Aktivačný príspevok z dôvodu vykonávania menších obecných služieb je možné poberať najviac 18 mesiacov.

Na poberanie aktivačného príspevku je potrebné vykonávať menšie obecné služby alebo dobrovoľnícku činnosť v rozsahu aspoň 64 hodín mesačne. Na aktivačný príspevok teda nemá nárok ten, kto tieto služby vykonáva v menšom rozsahu (napríklad 32 hodín, ktoré sú podmienkou vyplácania dávky v hmotnej núdzi).

Ochranný príspevok

Domácnosť a životné minimum

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED