Domácnosť a životné minimum

Domácnosť tvoria osoby, ktorých príjmy a majetok sa posudzujú spoločne.
Spoločne sa posudzujú manžel a manželka (nie druh a družka), v prípade rodín s deťmi sa spoločne posudzujú rodičia a deti, ktoré s nimi žijú, avšak iba v prípade, ak sú to:

 • tzv. nezaopatrené deti, teda deti do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak študujú v dennej forme štúdia na strednej alebo vysokej škole alebo ak nemôžu študovať a pracovať pre chorobu či úraz. Dieťa, ktoré môže požiadať o invalidný dôchodok (od 18 rokov veku) alebo ukončilo vysokoškolské štúdium druhého stupňa, nie je nezaopatreným dieťaťom,
 • deti do 25 rokov veku, ktoré už neštudujú, ale vôbec nemajú príjem, alebo je ich príjem nižší ako polovica mesačnej minimálnej mzdy (od 1. 1. 2020 je minimálna mzda 580 €),
 • deti nad 25 rokov veku žijúce s rodičmi v domácnosti, ktoré sa pripravujú na budúce povolanie dennou formou štúdia.

Ak človek nežije s manželom/manželkou ani s deťmi, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky, bude na účely hmotnej núdze posudzovaný samostatne.

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze fyzickej osoby.

Za životné minimum osoby alebo osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, sa od 1. júla 2020 považuje suma:

 • 218,06 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 152,12 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 99,56 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Pokiaľ má človek príjem nižší ako životné minimum, nachádza sa v stave hmotnej núdze. Jednotlivec je v hmotnej núdzi, ak má mesačný príjem nižší ako 218,06 €, manželia sú v hmotnej núdzi, ak ich spoločný mesačný príjem nedosahuje sumu 370,18 €. V prípade, že majú deti, ich životné minimum sa zvyšuje o 99,56 € mesačne na každé dieťa, t. j. 469,74 € pre manželský pár s jedným dieťaťom, 569,30 € pre manželov s dvoma deťmi atď.

Uvedené sumy životného minima však slúžia iba na posúdenie toho, či je určitá osoba v stave hmotnej núdze. Človek teda nemá nárok na to, aby mu boli vyplácané príspevky vo výške životného minima.

Pomoc v hmotnej núdzi

Domácnosti, ktorá je v hmotnej núdzi, štát poskytuje pomoc vo forme dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke, ktorými sú ochranný príspevok, aktivačný príspevok, príspevok na bývanie a príspevok na nezaopatrené dieťa.

Suma pomoci v hmotnej núdzi sa určí tak, že sa spočíta výška dávky a príspevkov, na ktoré má domácnosť nárok, a od tejto sumy sa odpočíta príjem členov domácnosti. Vyplatí sa až výsledná čiastka.

Príklad: Pani Mária je invalidná dôchodkyňa s poklesom schopnosti pracovať o viac ako 70 %, jej dôchodok predstavuje sumu 202,80 € mesačne. Je slobodná, vlastní byt. Pri rozhodovaní o pomoci v hmotnej núdzi sa jej ako príjem započíta 75 % z dôchodku, t. j. 152,10 €. Pani Mária je teda osobou v hmotnej núdzi. Keby nemala žiaden príjem, mala by nárok na dávku v hmotnej núdzi vo výške 66,30 €, ochranný príspevok k dávke vo výške 67,90 € a príspevok na bývanie vo výške 57,20 €, t. j. spolu 191,40 €. Od tejto sumy odpočítame jej príjem (teda tých 75 % z dôchodku, ktoré ako príjem posudzujeme) a dostaneme sumu 39,30 €, ktorá bude pani Márii vyplácaná ako pomoc v hmotnej núdzi.

Dávka v hmotnej núdzi

Dávka v hmotnej núdzi je:

 1. 67,80 € mesačne, ak ide o jednotlivca,
 2. 129,00 € mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
 3. 117,80 € mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,
 4. 176,40 € mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
 5. 188,40 € mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
 6. 237,70 € mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.

Dávku v hmotnej núdzi už nedostane automaticky každý, kto je v núdzi. Od júla 2014 platí, že je nutné si ju „odpracovať“ – spravidla prácou pre obec a samosprávny kraj (tzv. menšie služby) alebo dobrovoľníckou činnosťou. Dávka sa znižuje o sumu 67,80 € za každého plnoletého člena domácnosti, ktorý nie je zamestnaný na aspoň 32 hodín mesačne alebo nevykonáva aspoň 32 hodín mesačne menšie služby či dobrovoľnícku činnosť.

Táto „povinnosť pracovať“ sa nevzťahuje na ľudí, ktorí z objektívnych dôvodov pracovať nemôžu alebo ktorým vykonávanie menších obecných služieb alebo dobrovoľníckej činnosti nebolo ponúknuté.

Dávka v hmotnej núdzi sa teda neznižuje, ak ide o člena domácnosti, ktorý:

 1. dosiahol dôchodkový vek,
 2. poberá predčasný starobný dôchodok,
 3. je invalidný (plne alebo čiastočne),
 4. je nezaopatreným dieťaťom,
 5. sa ako rodič celodenne osobne stará o dieťa do troch rokov veku alebo sa ako osamelý rodič stará o dieťa do šiestich rokov veku; v postavení rodičov sú aj osoby, ktorým bolo dieťa zverené rozhodnutím súdu,
 6. ktorým je tehotná žena od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom,
 7. sa každý deň osobne riadne stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie,
 8. sa zúčastňuje resocializačných programov v resocializačnom stredisku pobytovou formou alebo na pracovnej terapii,
 9. si zvyšuje kvalifikáciu formou denného štúdia,
 10. má nepriaznivý zdravotný stav, čo znamená, že bol ošetrujúcim lekárom uznaný za dočasne práceneschopného na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní,
 11. ktorému vznikol nárok na aktivačný príspevok, príspevok na vykonávanie absolventskej praxe alebo na príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,
 12. ktorému vykonávanie prác nebolo ponúknuté.

V prípade, že človek nespadá do jednej z týchto kategórii a ponúknu mu vykonávanie práce pre obec alebo VÚC, nemal by ju odmietnuť. Ak tak urobí, zníži sa mu vyplácaná suma pomoci v hmotnej núdzi.

Ochranný príspevok

Ochranný príspevok je určený na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemôže pracovať.

Poskytuje sa v rôznej výške:

 1. 69,40 € mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorý:
  • dosiahol dôchodkový vek,
  • je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
  • je osamelý rodič, ktorý sa celodenne osobne riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku,
  • sa každý deň osobne riadne stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie,
  • sa zúčastňuje resocializačných programov v resocializačnom stredisku pobytovou formou,
 2. 38,10 € mesačne, ak ide o človeka, ktorý má nepriaznivý zdravotný stav, čo znamená, že bol ošetrujúcim lekárom uznaný za dočasne práceneschopného na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní. Ochranný príspevok v prípade, že nedošlo k prerušeniu trvania PN, možno poberať najviac 12 mesiacov. Ochranný príspevok v tejto výške môže poberať aj tehotná žena od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.
 3. 14,90 € mesačne, ak ide o:
  • tehotnú ženu od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva, ktorá sa pravidelne raz za mesiac zúčastňuje na preventívnych prehliadkach u gynekológa,
  • rodiča dieťaťa, ktorý sa celodenne osobne riadne stará o dieťa do jedného roku veku.

Rodič dieťaťa do jedného roku veku, ktorí majú nárok na ochranný príspevok vo výške 14,90 €, môžu súčasne poberať aj ochranný príspevok vo výške 38,10 € alebo 69,40 €, ak spĺňajú podmienky na poberanie týchto príspevkov (napríklad sú uznaní za práceneschopných na viac ako 30 dní).

Aktivačný príspevok

Aktivačný príspevok je určený na podporu nadobudnutia a prehĺbenia vedomostí, zručností a návykov zvyšujúcich možnosti uplatnenia na trhu práce. Výška príspevku je 69,40 € mesačne. Člen domácnosti, ktorý má príjem má príjem zo zamestnania najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy, môže poberať aktivačný príspevok vo výške 138,70 €.

Poskytuje sa členovi domácnosti, ktorý:

 1. má príjem zo zamestnania najmenej vo výške minimálnej mesačnej mzdy,
 2. je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie a:
  • externe študuje na strednej alebo vysokej škole,
  • zúčastňuje sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce,
  • vykonáva aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo samosprávny kraj v rozsahu 64 až 80 hodín mesačne,
  • vykonáva dobrovoľnícku činnosť v rozsahu 64 až 80 hodín mesačne; dobrovoľnícku činnosť však nie je možné vykonávať kdekoľvek, ale iba u subjektu, ktorý uzatvoril zmluvu s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,
  • ktorému sa vypláca rodičovský príspevok a ktorý študuje na strednej alebo vysokej škole,
  • vykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu.

Menšie služby slúžia na zlepšenie ekonomických, sociálnych a kultúrnych podmienok obce, životného prostredia a pod. Vykonávajú sa na základe dohody, ktorú občan uzatvorí s obcou alebo samosprávnym krajom. V dohode sa stanoví, čo bude náplňou jeho práce a za akých podmienok. Obec a samosprávny kraj sú povinné dohliadať na to, ako sa služby realizujú. Kontrolovať osoby priamo na mieste je oprávnený aj úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Aktivačný príspevok z dôvodu vykonávania menších obecných služieb je možné poberať najviac 18 mesiacov.

Na poberanie aktivačného príspevku je potrebné vykonávať menšie obecné služby alebo dobrovoľnícku činnosť v rozsahu aspoň 64 hodín mesačne. Na aktivačný príspevok teda nemá nárok ten, kto tieto služby vykonáva v menšom rozsahu (napríklad 32 hodín, ktoré sú podmienkou vyplácania dávky v hmotnej núdzi).

Príspevok na bývanie

Príspevok na bývanie slúži na čiastočnú úhradu nákladov na bývanie v byte alebo dome, ktorého vlastníkom alebo nájomcom je niektorý z členov domácnosti, ale aj na úhradu nákladov na bývanie v niektorom zo zariadení sociálnych služieb (v zariadení podporovaného bývania, zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, útulku, domove na polceste, zariadení núdzového bývania alebo krízovom stredisku) a nákladov na bývanie v byte alebo dome, v ktorom člen domácnosti býva na základe práva doživotného užívania.

Výška príspevku je:

 1. 58,50 € mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom,
 2. 93,40 € mesačne, ak ide o domácnosť s viacerými členmi alebo o nájom bytu viacerými nájomcami.

Predpokladom poskytnutia príspevku je riadne uhrádzanie nákladov na bývanie, dane z nehnuteľnosti a v rodinnom dome aj poplatkov za komunálny odpad. Ak má vlastník alebo nájomca nedoplatky, príspevok môže poberať iba vtedy, ak predloží dohodu o splátkach a potvrdenie o plnení splátkového kalendára.

Príspevok na nezaopatrené dieťa

Príspevok na nezaopatrené dieťa sa poskytuje vo výške 19,- € mesačne na každé nezaopatrené dieťa v domácnosti, ktoré riadne plní povinnú školskú dochádzku. Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku. Zanedbávaním riadneho plnenia školskej dochádzky je, ak rodič (alebo iný zákonný zástupca) neprihlási dieťa do školy a ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci. Škola je povinná oznámiť zanedbávanie plnenia školskej dochádzky obci, kde má dieťa trvalý pobyt.

Príspevok na nezaopatrené dieťa sa poskytuje počas školského roka aj školských prázdnin.

Posudzovanie príjmov a majetku

Príjmom je čistá mzda, starobný dôchodok, invalidný dôchodok, sirotský dôchodok, vdovský a vdovecký dôchodok, nemocenské alebo materské, tie sa však na účely posúdenia toho, či je človek v hmotnej núdzi, nezapočítavajú celé, započítava sa z nich iba 75 %.

Za príjem sa nepovažujú napríklad prídavky na deti a príplatky k nim, príspevok na starostlivosť o dieťa a príspevky do výšky 2 616,72 € ročne (12-násobok životného minima) poskytnuté nadáciami a neziskovými organizáciami.

Dôležitý je príjem členov domácnosti v mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi, a potom počas celého obdobia, keď je pomoc poskytovaná.

Majetok je čokoľvek, čo členovia domácnosti vlastnia a čo môžu využiť na zvýšenie svojich príjmov, napríklad tak, že to predajú alebo prenajmú.

Ako majetok sa neposudzuje:

 • motorové vozidlo využívané na prepravu člena domácnosti, ktorý je naň odkázaný z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
 • jedno motorové vozidlo v domácnosti, ktorého hodnota nie je vyššia ako 35-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (7 537,- €) alebo ktoré je staršie ako 10 rokov,
 • nehnuteľnosť, ktorú užíva domácnosť na primerané trvalé bývanie; primeranosť bývania sa neskúma, ak všetci členovia domácnosti dovŕšili dôchodkový vek,
 • poľnohospodárska a lesná pôda, ktorú užíva domácnosť pre svoju potrebu,
 • veci, ktoré nepodliehajú exekúcii, t. j. bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv, nevyhnutné vybavenie domácnosti (postele, stôl, stoličky, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad, rádioprijímač), domáce zvieratá, veci do výšky 331,94 € slúžiace na plnenie pracovných úloh alebo na podnikanie, zdravotnícke potreby, snubný prsteň a obrúčka, hotové peniaze do sumy 99,58 €, študijná literatúra a hračky,
 • veci, na ktoré bola poskytnutá jednorazová dávka, dotácia na podporu humanitárnej pomoci alebo peňažný príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Od členov domácnosti nemožno žiadať, aby takéto veci použili na zvýšenie svojich príjmov..

Na to, aby bola hmotná núdza uznaná, je potrebné aj to, aby členovia domácnosti nemali možnosť zabezpečiť si príjem uplatnením nejakého svojho práva, resp. aby jeho uplatnenie nestačilo na dosiahnutie životného minima. Takýmto právom môže byť nárok na výživné, náhradné výživné, nárok na rodičovský príspevok, nároky vyplývajúce z pracovného pomeru (napríklad na zaplatenie mzdy) alebo nárok na dôchodok.

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorí sú v hmotnej núdzi. Poskytuje sa najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti (postele, stôl, stoličky, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny, posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad), mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.

Dávku možno priznať do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac však do výšky 654,18 € (do trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu). Ak sa poskytne opakovane, tak súčet súm poskytnutých v priebehu jedného roka nesmie presiahnuť túto hranicu.

Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi sa podáva na obecnom úrade v obci, kde má žiadateľ trvalý pobyt. Na poskytnutie jednorazovej dávky nie je nárok, t. j. obec nemusí žiadosti vyhovieť, ak na poskytnutie takejto pomoci nemá finančné prostriedky. Každá obec má vlastný formulár žiadosti, ktorý je dostupný na obecnom úrade. Obec je povinná o žiadosti rozhodnúť (teda jej vyhovieť, alebo ju zamietnuť) do 30 dní od jej podania, vo veľmi zložitých prípadoch do 60 dní. Proti rozhodnutiu obce je možné sa odvolať, a to do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na obecnom úrade, rozhoduje o ňom príslušný súd.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED